Ukategorisert

108 millioner til nasjonale kulturminner

Kulturminnefondet delte ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. 

Botn skysstasjon i Vinje kommune har fått støtte av Kulturminnefondet. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der eiere vil sette i stand sine kulturminner. Gjennomsnittet i støtte er på 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner. 

– Å ivareta kulturarven skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Dette er vern gjennom bruk i praksis, og bygninger som settes i stand og restaureres fører til mindre miljøbelastning enn om det skulle blitt revet og erstattet med nybygg, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. 

Lettere prosess 

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist. 

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid. På denne måten sikrer vi viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Kulturminnefondet har også innført en ny elektronisk søknadsportal for å forenkle søknadsprosessen.

Centralgården i Stavanger sentrum er et av prosjektene støttet av Kulturminnefondet. Foto: Monica Hägglund Langen

Ønsker flere søknader 

Trøndelag er i året etter sammenslåingen mellom Sør- og Nord-Trøndelag det fylket som har fått støtte til flest prosjekter (56 stk) etterfulgt av Aust-Agder (46) og Oppland (45).

Færrest antall tilsagn har vært til Finnmark og Vestfold (begge 7 stk), som også var de to fylkene med lavest antall søknader til Kulturminnefondet. 

– Mange vet ikke at de eier et kulturminne, og heller ikke at de kan søke Kulturminnefondet om penger til sitt prosjekt. Vi jobber opp mot fylkene for å øke søkerantallet, forteller Bjørgen. 

Bygg, båt og hage

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som:

  • hus og bygninger 
  • båter og fartøyer 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap

Privatpersoner kan søke, i tillegg til frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre. Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal.

 

Se fullstendig oversikt over antall søknader i 2019, fordelt på fylker (fylkesfordelingen i 2019) under, og den fullstendige listen for alle prosjekter støttet i 2019 kan leses her: Tilsagn 2019.

Fylke

 Antall søknader 

 Omsøkt fra fondet: Søknad 

 Antall tilsagn 

 Tilsagnsbeløp 

01 Østfold

              43 

       13 737 298 

              24 

             5 956 000 

02 Akershus

              54 

       32 682 980 

              29 

             6 475 000 

03 Oslo

              69 

       26 095 654 

              34 

             9 169 000 

04 Hedmark

              86 

       18 786 989 

              42 

             8 583 000 

05 Oppland

            109 

       25 489 408 

              45 

             7 937 000 

06 Buskerud

              56 

       10 739 346 

              34 

             4 514 000 

07 Vestfold

              12 

         3 930 128 

                7 

             1 815 000 

08 Telemark

              51 

       16 708 419 

              27 

             6 847 000 

09 Aust-Agder

              76 

       13 849 310 

              46 

             6 543 000 

10 Vest-Agder

              39 

       46 456 538 

              24 

             4 569 000 

11 Rogaland

              93 

       27 557 048 

              42 

             7 928 000 

12 Hordaland

            101 

       47 861 402 

              41 

             9 164 000 

14 Sogn og Fjordane

              53 

       17 361 607 

              29 

             6 157 000 

15 Møre og Romsdal

              63 

       14 959 640 

              31 

             4 575 000 

18 Nordland

              63 

       14 937 375 

              34 

             6 909 000 

19 Troms

              38 

         6 790 554 

              19 

             2 213 000 

20 Finnmark

              17 

         3 182 650 

                7 

             1 200 000 

50 Trøndelag

            104 

       22 840 516 

              56 

             7 630 000 

 

         1 127 

    363 966 862 

            571 

         108 184 000

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet ble opprettet av Stortinget i 2002 og er direkte underlagt Klima- og miljødepartementet.

For å få støtte må eier sende inn søknad i Kulturminnefondets elektroniske portal. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Det er ingen søknadsfrist: Alle søknader behandles fortløpende.

Les om prosjekter støttet av Kulturminnefondet