Jeg har fått tilskudd - hva gjør jeg nå?

Når du får tilskudd fra oss, må du akseptere det. Tilskudd utbetales etterskuddsvis etter at vi har mottatt rapport fra deg. Du har anledning til å sende flere delrapporter. Hvis det skjer endringer i ditt prosjekt, må du ta kontakt med våre saksbehandlere for rådgivning. All saksbehandling skjer i vårt søknadssenter. Logg inn i søknadssenteret.

Her har vi samlet et knippe av de vanligste spørsmålene i forbindelse med tilskudd. Finner du ikke ut av det her, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Hva gjør jeg om jeg må endre prosjektet?

Dersom det må gjøres endringer i tiltak det er gitt støtte til, må du søke om omdisponering. Normalt vil bare endringen innenfor tilsagnsbeløpet bli godkjent. Vi anbefaler deg å ta kontakt med din saksbehandler for veiledning.

Jeg blir ikke ferdig innen fristen, kan jeg få lengre tid på å ferdigstille prosjektet mitt?

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke utsettelse. Ta kontakt med din saksbehandler om du vil ha mer informasjon.

Må jeg bruke samme håndverker som jeg hadde ført opp i søknadsskjemaet da jeg søkte?

Nei, det er ikke krav om dette, men det er en fordel å benytte håndverkeren som kjenner objektet og har gitt kostnadsoverslaget.

Hvordan rapporteres dugnad?

Dugnadssatsen er 350 kroner per time. Dette utbetales ikke, men inngår som en del av den private finansieringen av prosjektet. Dokumentasjon på dugnadsarbeidet kan sendes som timelister.

Hva gjør jeg for å få utbetalt tilskuddet?

Utbetaling av tilskuddet skjer etterskuddsvis. I søknadsportalen rapporterer du ditt arbeid og utgifter. Se akseptbrevet for mer informasjon.

Regnskapet ved sluttrapportering: Hva om det ble dyrere og hva om det ble billigere?

Tilskudd gis med prosentandel av kostnader, og blir kostnadene mindre, blir det billigere for alle parter. Blir det dyrere, må eier dekke merkostnaden med egne midler eller andre tilskudd. Blir det store faglige endringer i prosjektet, eller stor økning i kostnadene, er det anledning å søke om omdisponering eller omgjøring av tilskuddet.

Bestill banner eller skilt

Eiere som har fått støtte av Kulturminnefondet kan få tilsendt et banner til å henge opp på vegg eller stillas på sitt pågående prosjekt, med teksten «Dette kulturminnet settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet». Velg hvilket banner du vil ha i dette skjemaet; vi sender kostnadsfritt.

Alle prosjekter som har fått tilsagn om støtte fra Kulturminnefondet og fått godkjent sluttrapporten, kan få tilsendt et skilt til å henge opp på sitt kulturminne, med teksten «Dette kulturminnet er bevart for fremtiden med støtte fra Kulturminnefondet». Send inn ønske om Kulturminnefondets skilt.  Skiltet er i lakkert stål og er i størrelse: 15,5 cm x 11 cm. Skruer og avstandsklosser for montering medfølger. Skiltet sendes kostnadsfritt. 

Kulturminnefondet driver utadrettet kommunikasjon, og i den forbindelse kan bilder og informasjon om prosjektet offentliggjøres ved omtale av tilsagn.

Tilsagnsprosess

1. Aksept

Tilsagnet du har fått må aksepteres. Du bekrefter at du kjenner retningslinjene og forutsetningene for tilskuddet, og aksepterer disse sammen med vilkår for tilsagnet slik de fremkommer i tilsagnsbrevet.

2. Anmodning om delutbetaling

Første delutbetaling skjer etter at prosjektet er påbegynt. Du må sende inn dokumentasjon i form av bilder og beskrivelser av hva som er gjort. Du må også dokumenterte kostnader i form av faktura/bilag, og timelister for dugnad. Dette sendes inn sammen med anmodning om utbetaling. Alle delutbetalinger skjer etterskuddsvis, og du kan be om utbetalinger flere ganger i løpet av prosjektperioden.

Gå inn på det elektroniske søknadssenteret og legg inn anmodning om delutbetalinger her.

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler for ditt fylke her.

Kulturminnefondet kan ved gjennomgang av rapporter be ytterligere dokumentasjon.

3. Anmodning om sluttutbetaling

Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være avsluttet. Sluttrapporten må beskrive faglig gjennomføring med regnskap. Det skal også legges ved bilder av objektet, både i sin helhet og detaljbilder. Ved lavere kostnader i sluttregnskap sammenlignet med budsjett, kan tilskuddet bli redusert, jfr. Forskrift for Norsk Kulturminnefond

Gå inn på det elektroniske søknadssenteret og legg inn anmodning om sluttutbetaling her.

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler for ditt fylke her.

Endringer i prosessen

Søknad om endring av tiltak og/eller vilkår

Alle vedtak tar utgangspunkt i søknaden.  Ved faglige, økonomiske og/eller framdriftsmessige endringer, kan du søke om omdisponering av tilskuddet. Søknad om dette gjør du i her.

Tilskuddets varighet

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke utsettelse. Ta kontakt med din saksbehandler om du vil ha mer informasjon.

Følg vilkårene

Kulturminnefondet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling hvis det gis uriktige opplysninger, eller hvis prosjektet ikke blir gjennomført slik det er satt vilkår om. Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.