Jeg har fått tilskudd - hva gjør jeg nå?

Når du får tilskudd fra oss, må du akseptere det. Tilskudd utbetales etterskuddsvis etter at vi har mottatt rapport fra deg. Du har anledning til å sende flere delrapporter. Hvis det skjer endringer i ditt prosjekt, må du ta kontakt med våre saksbehandlere for rådgivning. All saksbehandling skjer i vårt søknadssenter. Logg inn i søknadssenteret.

Her har vi samlet et knippe av de vanligste spørsmålene i forbindelse med tilskudd. Finner du ikke ut av det her, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Når kan jeg starte arbeidene?

Arbeidene kan ikke starte før vedtak er fattet, og tiltak og vilkår er gjort kjent for tilskuddsmottaker i tilsagnsbrevet. Dette gjelder ikke midlertidig straks- og sikringsarbeid som hindrer forfall, som er en egen søknadsordning med eget skjema i søknadssenteret.

Kan jeg sende tilleggssøknad om det dukker opp uforutsette utgifter?

Når noe uforutsett oppstår, må det søkes om omgjøring eller omdisponering inne i søknadssenteret. Det kan være tekniske utfordringer, uforutsette skader, eller økonomiske endringer.

Jeg blir ikke ferdig innen fristen, kan jeg få lengre tid på å ferdigstille prosjektet mitt?

Ja, tilskudd gis normalt med gyldighet tilsagnsåret og de to påfølgende kalenderår. Utsettelse utover dette kan gis, men det må skriftlig søkes om og begrunnes.

Må jeg bruke samme håndverker som jeg hadde ført opp i søknadsskjemaet da jeg søkte?

Nei, det er ikke krav om dette, men det er en fordel å benytte håndverkeren som kjenner objektet og har gitt kostnadsoverslaget.

Hvordan skal jeg rapportere for prosjektet og hva skal jeg sende inn?

Det skal rapporteres på skjemaer som du finner her »

Hvordan rapporteres dugnad?

Dugnad er eget eller andres arbeid på fritid, og er fastsatt til 200,- kroner per time. Dette utbetales ikke, men gjelder som inntekt og utgift i budsjettet, og inngår som en del av den private medfinansieringen (som egne materialer og maskiner). Dokumentasjon på dugnadsarbeidet bør sendes med, gjerne i form av timelister.

Hva gjør jeg for å få utbetalt tilskuddet?

Første del av tilskuddet utbetales etter dokumentert oppstart og utgifter. Denne dokumentasjonen kan være bilder av objektet eller faktura for utført arbeid. Øvrig utbetaling skjer etterskuddsvis i tråd med framdrift i prosjektet.

Regnskapet ved sluttrapportering: Hva om det ble dyrere og hva om det ble billigere?

Tilskudd gis med prosentandel av kostnader, og blir kostnadene mindre, blir det billigere for alle parter. Blir det dyrere, må eier dekke merkostnaden med egne midler eller andre tilskudd. Blir det store faglige endringer i prosjektet, eller stor økning i kostnadene, er det anledning å søke om omdisponering eller omgjøring av tilskuddet.

Kan jeg vise at jeg har fått tilskudd?

Eiere som har fått støtte av Kulturminnefondet kan få tilsendt et banner til å henge opp på vegg eller stillas på sitt pågående prosjekt, med teksten «Dette kulturminnet settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet». Velg hvilket banner du vil ha i dette skjemaet. Vi sender det kostnadsfritt, og når du ønsker å returnere banneret kan du ta kontakt via post@kulturminnefondet.no for at vi skal sende en ferdig frankert returlapp.

Alle prosjekter som har fått tilsagn om støtte fra Kulturminnefondet og fått godkjent sluttrapporten, kan få tilsendt et skilt til å henge opp på sitt kulturminne, med teksten «Dette kulturminnet er bevart for fremtiden med støtte fra Kulturminnefondet». Send inn ønske om Kulturminnefondets skilt.  Skiltet er i lakkert stål og er i størrelse: 15,5 cm x 11 cm. Skruer og avstandsklosser for montering medfølger. Skiltet sendes kostnadsfritt. 

Kulturminnefondet driver utadrettet kommunikasjon, og i den forbindelse kan bilder og informasjon om prosjektet offentliggjøres ved omtale av tilsagn.

Tilsagnsprosess

1. Aksept

Tilsagnet du har fått må aksepteres. Du bekrefter at du kjenner retningslinjene og forutsetningene for tilskuddet, og aksepterer disse sammen med vilkår for tilsagnet slik de fremkommer i tilsagnsbrevet.

2. Anmodning om delutbetaling

Første delutbetaling skjer etter at prosjektet er påbegynt. Du må sende inn dokumentasjon i form av bilder og beskrivelser av hva som er gjort. Du må også dokumenterte kostnader i form av faktura/bilag, og timelister for dugnad. Dette sendes inn sammen med anmodning om utbetaling. Alle delutbetalinger skjer etterskuddsvis, og du kan be om utbetalinger flere ganger i løpet av prosjektperioden.

Gå inn på det elektroniske søknadssenteret og legg inn anmodning om delutbetalinger her.

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler for ditt fylke her.

Kulturminnefondet kan ved gjennomgang av rapporter be ytterligere dokumentasjon.

3. Anmodning om sluttutbetaling

Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være avsluttet. Sluttrapporten må beskrive faglig gjennomføring med regnskap. Det skal også legges ved bilder av objektet, både i sin helhet og detaljbilder. Ved lavere kostnader i sluttregnskap sammenlignet med budsjett, kan tilskuddet bli redusert, jfr. Forskrift for Norsk Kulturminnefond

Gå inn på det elektroniske søknadssenteret og legg inn anmodning om sluttutbetaling her.

For tilsagn over 250.000 kroner skal sluttregnskap være revisorbekreftet.

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler for ditt fylke her. 

Endringer i prosessen

Søknad om endring av tiltak og/eller vilkår

Alle tilsagn tar utgangspunkt i søknader. Tilsagn fra Kulturminnefondet har beskrivelse av hva det er gitt tilskudd til og vilkår for tilsagnet. Ved faglige, økonomiske og/eller framdriftsmessige endringer, kan du søke om omdisponering av tilskuddet. Søknad om dette gjør du i søknadssenteret.

Søknad om forlengelse av tilsagnets gyldighet

Tilsagnet er gyldig det året du får tilsagnet og de to påfølgende kalenderårene. Det er viktig at du planlegger ditt prosjekt for rask og god gjennomføring. I den godkjent aksepten av vilkårene har du oppstartsdato og sluttdato for tiltaket. Søknad om dette gjør du i søknadssenteret.

Følg vilkårene

Kulturminnefondet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling hvis det gis uriktige opplysninger, eller hvis prosjektet ikke blir gjennomført slik det er satt vilkår om. Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.