Om oss

Kulturminnefondet er ei tilskotsordning for private eigarar av ulike typar kulturminne.

Vi vart oppretta av Stortinget i 2002 og er underlagt Klima- og miljødepartementet.

Her finn du forskriften for vedtektene.

Visjonen vår er vern gjennom aktiv bruk. Sjå vår strategiplan her »

Kulturminnefondet får kvart år ein instruks frå Klima- og Miljødepartementet gjennom eit tildelingsbrev der instruksen er lagd ved.

Føremål

Vi skal bidra til å styrke arbeid med å bevare verneverdige kulturminne slik at eit mangfold av kulturminne og kulturmiljø kan nyttas som grunnlag for framtidige opplevingar, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Kven kan søke?

Private eigarar av kulturminne, frivillige organisasjonar, lag og foreningar, anten dei eig kulturminna sjølv, eller forvaltar dei på vegne av andre private eigarar.

Kva kan det søkast om?

Kulturminnefondet kan støtte

  • faste kulturminne
  • fartøy og båtar
  • sikringstiltak
  • rullande og bevegelege kulturminne
  • kurs og fagseminarar
  • formidling

Ta gjerne kontakt med oss

Postliste

Kulturminnefondet er etter arkivlova pliktig til å føre offentleg journal.
Postlista kan du laste ned her »

Alle saksdokument er som hovudregel offentlege, og den som ønskjer det, kan be om innsyn. Du ber om innsyn ved å sende e-post til post@kulturminnefondet.no

Søknader og tilsegner

Nettlenkjer

Her finn du lenkjer til ressursar og nettsider som kan vere nyttige. Kulturminnefondet er ikkje ansvarleg for innhald på eksterne nettsider.

Forskrift og rapportar

lovdata.no

Forskrift om vedtekter for Norsk kulturminnefond

regjeringa.no

Tildelingsbrev og årsrapportar

Sosiale medium

facebook.com

Kulturminnefondet på Facebook

twitter.com

Kulturminnefondet på Twitter.

instagram.com

Kulturminnefondet på Instagram

Litteratur

websok.mikromarc.no

Bibliotekbasen hos Micromarc

Offentlege etatar

regjeringa.no

Om Kulturminnefondet

regjeringa.no

Klima- og miljødepartementet

kulturminnesok.no

Kulturminnesøk hos Riksantikvaren

miljostatus.no

Miljøstatus om kulturminne

Kulturminnevern

niku.no

Norsk institutt for kulturminneforskning

icomos.no

ICOMOS Norge

uthusprosjektet.no

Uthusprosjektet på Røros

instagram.com

#kulturminnefondet