Faste kulturminner

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel:

 • Hus og anlegg
 • Hager og parker
 • Faste kulturminner i kulturlandskap

Hvilke typer kulturminner og prosjekter som prioriteres ved tildeling, avhenger av føringer fra Klima- og miljødepartementet og Kulturminnefondets utvalgte satsinger. Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid.

Kulturminnefondet gir normalt ikke støtte til:

 • Fredede kulturminner.
 • Fredede samiske kulturminner.
 • Kommunalt eide kulturminner
 • Sokneråd, kirker og inventar i kirker.
 • Kulturminner eid av trossamfunn.
 • Museum og andre institusjoner som mottar statlig driftsstøtte.
 • Undersøkelser der det er behov for tekniske utredninger, som årringsdateringer eller fargeundersøkelser.
 • Flytting av hus eller bygninger.
 • Ren kopiering av forfalne kulturminner, og oppsetting av disse, bortsett fra tilbakeføring av hageanlegg.
 • Løst inventar, som møbler eller bøker.
 • Den immaterielle kulturarven, som ivaretakelse av for eksempel musikk-, dans- eller mattradisjoner.
 • Tiltak som er ferdigstilt.

Planlegg godt

Ta kontakt med leverandører og håndverkere. Legg en framdriftsplan for hele prosjektet.
Planlegg bruken av kulturminnet, om dagens bruk skal videreføres eller om det er ny bruk av objektet.

Generelle opplysninger

Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker og eier med adresser og andre personopplysninger. Kulturminnets beliggenhet må legges inn.

Prosjektet

Beskriv bygningen eller anlegget, opprinnelig og ny bruk. Beskriv tilstanden og hvilke konkrete tiltak du planlegger. Legg inn datoer for realistisk framdriftsplan og eventuelle tilleggsbeskrivelser. Her kan du laste opp bilder og andre vedlegg.

Budsjett

Budsjettet skal vise beregnede kostnader for tiltaket du søker støtte til. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg

Du kan legge inn vedlegg underveis når du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere vedlegg i fanen for vedlegg.

Oppsummering

Legg inn oppstartsår for prosjektet. Du kan søke for inneværende år eller neste år. Her får du også vite om du mangler noen vedlegg til søknaden. Hvis vedlegg og opplysninger mangler, kan du gå tilbake i skjemaet for å legge inn flere vedlegg. Her sender du inn søknaden.

Noen av henvendelsene vi får dreier seg om det samme. Her har vi samlet et knippe av de vanligste spørsmålene, i håp om å kunne lette søknadsskrivingen for mange. Finner du ikke ut av det her, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Hva er viktig å huske på i en søknad?

 • Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. Husk også vedlegg som må dokumentere tilstanden.
 • Lag et oversiktlig budsjett med finansieringsplan. Legg ved eventuelle nødvendige godkjenninger for gjennomføring av prosjektet, samt dokumentasjon for andre tilskudd.
 • Legg ved relevant dokumentasjon om objektet og kulturmiljøet.
 • Beskriv dagens bruk og framtidig bruk.

Bør jeg sende med bilder?

Ja, send med relevante bilder av objektet og skaden(e), både oversiktsbilder og av detaljer.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?

I gjennomsnitt utgjør Kulturminnefondets tilskudd 30% av prosjektets totalkostnad.

Hvordan beregnes dugnad?

Dugnad er sammen med egne materialer og maskiner en del av prosjektets private medfinansiering. Dugnad er eget eller andres arbeid på fritid, og er fastsatt til  350- kroner per time. Dette utbetales ikke, men beregnes som både inntekt og utgift i prosjektet.

Må jeg ha bekreftelse på egenfinansiering?

Privat finansiering i form av private tilskudd, lån og egenkapital bør bekreftes.

Må alle eiere gi sin fullmakt til søknaden?

Ja, i de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert alle eiere.

Kan jeg sende inn søknaden og komme tilbake til kostnadsoverslaget senere?

Det er viktig at så mye som mulig av informasjonen ligger ved søknaden, og søknaden må være komplett, men tilleggsinformasjon kan ettersendes.

Kan jeg få tilskudd fra flere?

Det er positivt at det gis tilskudd fra flere parter, og er ikke noe hinder for å få støtte fra Kulturminnefondet.

Hvilke formater kan jeg bruke til vedlegg på elektronisk søknad?

De foretrukne formatene er .jpg og .pdf, men det går også an å levere Word og Excel.
Lenker til nettsider, Dropbox-filer og Facebook-sider bør unngås. Hvis du er usikker, ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kan Kulturminnefondet komme på befaring?

Du kan ta kontakt med saksbehandler for ditt fylke for å avtale en digital befaring om du har behov for veiledning. Den kan gjennomføres via Teams, Facetime eller via telefon, epost + telefon, eller om det er dårlig dekning kan det avtales å sendes en forhåndsinnspilt video fra stedet.