Formidling

Du kan søke om støtte til formidling av kulturminner. Du kan enten søke om støtte til formidling av et av dine egne prosjekt eller noen andres prosjekt. Formidlingen kan være i form av film, bok, utstilling eller andre formidlingstiltak.

Vi prioriterer formidlingstiltak til prosjekter som tidligere har fått støtte frå Kulturminnefondet til istandsetting

Husk dette når du søker om tilskudd til formidlingstiltak:

Generelle opplysninger

Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker, type formidlingstiltak og andre faktaopplysninger. Referanse til prosjekt med prosjektnummer fører du her.

Prosjektet

Beskriv det konkrete formidlingstiltaket med eventuelle vedlegg. Legg inn datoer for realistisk framdriftsplan med eventuelle tilleggsbeskrivelser.

Budsjett

Budsjettet skal vise beregnede kostnader for det tiltaket det søkes om. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg

Du kan legge inn vedlegg underveis når du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere i fanen for vedlegg.

Oppsummering

Legg inn oppstartsår for prosjektet. Du kan søke for inneværende år eller neste år. Hvis vedlegg og opplysninger mangler, kan du gå tilbake i skjemaet for redigering og legge inn flere vedlegg. Her sender du inn søknaden.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet. Kulturminnefondet forbeholder seg retten til å offentliggjøre bilder og informasjon om prosjektet i forbindelse med omtale av tilsagn om tildeling samt bruke bildene i Kulturminnefondets kommunikasjonskanaler og i presseomtale. Eventuelt ytterligere omtale vil avtales direkte med eier.