Fartøy og båter

Du kan søke om tilskudd til fartøy som har status vernet skip, og til fartøyer og åpne båter som ikke har vernestatus. Kulturminnefondet støtter normalt ikke fredede fartøyer.

Husk dette når du søker om tilskudd til fartøy og båter:

Generelle opplysninger

Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker og eier med adresser og andre personopplysninger. Kulturminnets beliggenhet må legges inn.

Prosjektet

Beskriv opprinnelig og ny bruk. Beskriv tilstanden og hvilke konkrete tiltak du planlegger. Legg inn datoer for realistisk framdriftsplan. Her kan du laste opp bilder og andre vedlegg.

Budsjett

Budsjettet skal vise beregnede kostnader for tiltaket du søker støtte til. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg

Legg ved relevant dokumentasjon om fartøyet eller båten.

Oppsummering

Legg inn oppstartsår for prosjektet. Du kan søke for inneværende år eller neste år. Hvis vedlegg og opplysninger mangler, kan du gå tilbake i skjemaet for redigering og legge inn flere vedlegg. Her sender du inn søknaden.

Digital befaring

Kontakt saksbehandler for fartøy for å avtale en digital befaring. Den kan gjennomføres via Teams, Facetime eller via telefon, epost + telefon, eller om det er dårlig dekning kan det avtales å sendes en forhåndsinnspilt video.

Noen av henvendelsene vi får dreier seg om det samme. Her har vi samlet et knippe av de vanligste spørsmålene, i håp om å kunne lette søknadsskrivingen for mange. Finner du ikke ut av det her, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Hva er viktig å huske på i en søknad?

  • Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. Husk også vedlegg som må dokumentere tilstanden.
  • Lag et oversiktlig budsjett med finansieringsplan. Legg ved eventuelle nødvendige godkjenninger for gjennomføring av prosjektet, samt dokumentasjon for andre tilskudd.
  • Legg ved relevant dokumentasjon om objektet og kulturmiljøet.
  • Beskriv dagens bruk og framtidig bruk.

Bør jeg sende med bilder?

Ja, send med relevante bilder av objektet og skaden(e), både oversiktsbilder og av detaljer.

Hvor mye kan jeg søke om?

Det er ingen øvre eller nedre grense for søknadsbeløp, men den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent. I den private andelen inngår dugnad, egne materialer og maskiner, egne midler, private tilskudd eller gaver.

Hvordan beregnes dugnad?

Dugnad er sammen med egne materialer og maskiner en del av prosjektets private medfinansiering. Dugnad er eget eller andres arbeid på fritid, og er fastsatt til 200,- kroner per time. Dette utbetales ikke, men beregnes som både inntekt og utgift i prosjektet.

Må jeg ha bekreftelse på egenfinansiering?

Privat finansiering i form av private tilskudd, lån og egenkapital bør bekreftes.

Må alle eiere gi sin fullmakt til søknaden?

Ja, i de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert alle eiere.

Kan jeg sende inn søknaden og komme tilbake til kostnadsoverslaget senere?

Det er viktig at så mye som mulig av informasjonen ligger ved søknaden, og søknaden må være komplett, men tilleggsinformasjon kan ettersendes.

Kan jeg få tilskudd fra flere?

Det er positivt at det gis tilskudd fra flere parter, og er ikke noe hinder for å få støtte fra Kulturminnefondet.

Hvilke formater kan jeg bruke til vedlegg på elektronisk søknad?

De foretrukne formatene er .jpg og .pdf, men det går også an å levere Word og Excel.
Lenker til nettsider, Dropbox-filer og Facebook-sider bør unngås. Hvis du er usikker, ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Påbegynte og sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet. Kulturminnefondet forbeholder seg retten til å offentliggjøre bilder og informasjon om prosjektet i forbindelse med omtale av tilsagn om tildeling samt bruke bildene i Kulturminnefondets kommunikasjonskanaler og i presseomtale. Eventuelt ytterligere omtale vil avtales direkte med eier.