Rullende og bevegelige kulturminner

Kulturminnefondet har en egen støtteordning for private eiere av alle typer bevegelige kulturminner. Dette kan være både motoriserte og ikkemotoriserte farkoster.
Bevegelige og rullende kulturminner omfatter et bredt spekter av type, alder, historikk og bruk. Følgende forutsetninger settes til søknader til ordningen:

  • Del av kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten
  • Allmenn tilgjengelighet og verdi i en større samfunnsforståelse
  • Alder, sjeldenhet og norsk brukshistorie
  • Opprinnelig bruk og planlagt ny bruk

Alle søknader får en samlet faglig vurdering basert på de tiltak det søkes om, framdriftsplan og framtidig bruk.

Husk dette når du søker om tilskudd til rullende og bevegelige kulturminner:

Generelle opplysninger

Gi prosjektet et kort og beskrivende navn. Søknaden må inneholde informasjon om søker og eier med adresser, kategori og andre personopplysninger. Kulturminnets beliggenhet må legges inn.

Prosjektet

Beskriv objektet, opprinnelig og ny bruk. Beskriv tilstanden og hvilke konkrete tiltak du planlegger. Legg inn datoer for realistisk framdriftsplan med eventuell tilleggsbeskrivelse. Her kan du laste opp bilder og andre vedlegg.

Budsjett

Budsjettet skal vise beregnede kostnader for tiltaket du søker støtte til. Du finner hjelpetekster for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søker om.

Vedlegg

Du kan legge inn vedlegg underveis når du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere i fanen for vedlegg.

Oppsummering

Legg inn oppstartsår for prosjektet. Du kan søke for inneværende år eller neste år. Hvis vedlegg og opplysninger mangler, kan du gå tilbake i skjemaet for redigering og legge inn flere vedlegg. Her sender du inn søknaden.

Digital befaring

Kontakt saksbehandler for rullende/bevegelige kulturminner for å avtale en digital befaring. Den kan gjennomføres via Teams, Facetime eller via telefon, epost + telefon, eller om det er dårlig dekning kan det avtales å sendes en forhåndsinnspilt video.

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Sluttførte prosjekter støttes normalt ikke av Kulturminnefondet. Kulturminnefondet forbeholder seg retten til å offentliggjøre bilder og informasjon om prosjektet i forbindelse med omtale av tilsagn om tildeling samt bruke bildene i Kulturminnefondets kommunikasjonskanaler og i presseomtale. Eventuelt ytterligere omtale vil avtales direkte med eier.