Sikringstiltak

Mange eigarar har bygningar og andre kulturminne som har skadar som gjer at dei har behov for å bli sette i stand, eller der det i første omgang er sikring mot vidare forfall. Sikring av kulturminne vil føre til at eigarar får betre tid til å planleggje å setje dei i stand seinare.

Privatdelen i prosjektet må vere minimum 30 prosent.

Hugs dette når du søkjer om tilskot til sikring av kulturminne:

Generelle opplysningar

Gje prosjektet eit kort og opplysande namn. Søknaden må innehalde informasjon om søkjaren og eigaren med adresser og andre faktaopplysningar. Du må leggje inn kvar kulturminnet ligg.

Prosjektet

Skildre bygningen eller anlegget. Skildre tilstanden og kva konkrete tiltak du planlegg. Her kan du laste opp bilete og andre vedlegg.

Budsjett

Budsjettet skal vise utrekna kostnader for tiltaket du søkjer støtte til. Du finn hjelpetekstar for kvar post i budsjettet. Her fører du også beløpet du søkjer om.

Vedlegg

Du kan leggje inn vedlegg undervegs når du fyller ut søknaden, og du kan også leggje inn fleire vedlegg i fana for vedlegg.

Tilskotsordninga er eit lågterskeltilbod til private eigarar av verneverdige kulturminne. Også frivillige lag og organisasjonar, anten dei eig kulturminna sjølve eller forvaltar dei på vegner av andre, kan søkje. Kulturminnefondet behandlar søknader kontinuerleg. Det vil seie at du når som helst kan sende inn ein søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Prosjekt som er i gang eller sluttførte, blir normalt ikkje støtta av Kulturminnefondet. Kulturminnefondet krev rett til å offentleggjere bilete og informasjon om prosjektet i samband med omtale av tilsegner om tildeling og til å bruke bileta i kommunikasjonskanalane og presseomtalen til Kulturminnefondet. Eventuell ytterlegare omtale vil bli avtalt direkte med eigaren.