Ukategorisert

Søk om støtte til bil, slede og fly

Kulturminnefondet åpner for å søke om støtte til bevegelige og rullende kulturminner.

I 2021 innfører Kulturminnefondet en egen støtteordning for private eiere av alle typer bevegelige kulturminner. Dette kan være både motoriserte og ikke-motoriserte farkoster, for eksempel:

  • Personbiler
  • Busser
  • Traktorer
  • Sleder
  • Karjoler
  • Fly

Tilskuddsordningen vil være en prøveordning for 2021. Kulturminnefondet skal deretter evaluere om ordningen skal videreføres.

Forutsetninger for støtte

Bevegelige og rullende kulturminner omfatter et bredt spekter av type, alder, historikk og bruk. Følgende forutsetninger settes til søknader til den nye ordningen:

  • Del av kulturmiljø hvor objektet er en verdifull del av helheten
  • Allmenn tilgjengelighet og verdi i en større samfunnsforståelse
  • Alder, sjeldenhet og norsk brukshistorie
  • Opprinnelig bruk og planlagt ny bruk

Kulturminnefondet vurderer søknader og vektlegger de samlede kulturminneverdiene før vedtak fattes. Krav til søknaden finner du på våre nettsider, og vi har laget et eget søknadsskjema for bevegelige og rullende kulturminner. Les mer og søk om tilskudd i vårt søknadssenter.

Du kan søke når som helst, og søknader behandles fortløpende.

 

Rutebilanlegg og lokomobil

Jønnevald Rutebilanlegg er et eksempel på et kulturmiljø som kan søke om tilskudd. Jønnevald er en busstasjon utenfor Skien i Vestfold og Telemark fylke, og Kulturminnefondet har gitt støtte til istandsetting av bussgarasjen. Garasjen ble oppført på 1950-tallet, og den er komplett med verksted, garasje, vaskeplass, oppstillingsplass, pumpeanlegg og bolig for eier. Anlegget har blant annet stor miljø-, kilde- og bruksverdi. Tidligere har ikke eieren kunne søke om støtte til istandsetting av bussene i dette anlegget, men i 2021 er bussene likestilt med bussgarasjen og mulighetene til å søke støtte er dermed utvidet.

Saken fortsetter under bildet

Jønnevald Rutebilanlegg er et eksempel på et kulturmiljø som kan søke om tilskudd. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Et annet eksempel er en lokomobil i Stange- og Romedal allmenning. Lokomobilen er en dampkjele på hjul som produserer kraft til et sagbruk. Sagbruket, med lokomobilen, er en del av et større helhetlig kulturmiljø knyttet til skogsarbeidernes arbeid og levekår, og anlegget er tilgjengelig for allmennheten.

Saken fortsetter under bildet.

Lokomobil tilhørende Stange- og Romedal allmenning. Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet

Likestiller bil med båt

Bakgrunnen til prøveordningen er et ønske om å sidestille bevegelige materiell med fartøyer og båter, et fagfelt som ble inkludert i kulturminnevernet i 1983. Kulturminnevernet har alltid vært i endring, noe som gjenspeiler seg i den siste stortingsmeldingen om kulturmiljø som kom våren 2020. I kulturmiljømeldingen ønsker regjeringen å løfte frem temaene engasjement, bærekraft og mangfold.

Kulturminnefondet har mottatt mange henvendelser og søknader om støtte til bevegelige kulturminner. Kulturminnefondets styre har hatt saken oppe til vurdering og vedtok i år å innføre en prøveordning for 2021. Søk om tilskudd i vårt søknadssenter.

Les om prosjekter støttet av Kulturminnefondet