Ukategorisert

Sp og SV vil øke Kulturminnefondet til 300 millioner

I Familie- og kulturkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2019, fremmer medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti et forslag til en opptrappingsplan for Kulturminnefondet.

Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet, Telemark

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) viser til at Kulturminnefondet har blitt en stadig viktigere aktør i det norske kulturvernet, og spiller en viktig rolle i den statlige innsatsen for å ta vare på den norske kulturarven.

-Det har opp gjennom årene vist seg at den spleiselagsmodellen som Kulturminnefondet er bygget på, gir staten svært mye kulturminnevern for en relativt beskjeden statlig finansiering, sier Sem-Jacobsen og viser til den samfunnsøkonomiske analysen av Kulturminnefondet som ble utført i 2017.

Sammen med Freddy André Øvstegård (SV), fremmer de forslag om at Stortinget ber regjeringen i den varslede kulturminnemeldingen om å komme tilbake med et forslag til en opptrappingsplan for Kulturminnefondet, slik at tilskuddsordningen på sikt får 300 millioner kroner til utdeling årlig.

Både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har i tillegg foreslått en økning utover regjeringens forslag, i sine alternative statsbudsjett, på henholdsvis 14 og 20 millioner kroner.

Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti, Østfold

Program for klimatiltak

Sem-Jacobsen og Øvstegård ønsker også at det skal opprettes et eget program for små og mellomstore klimatiltak i hus fra før 1950, koblet til Kulturminnefondet.

Slike oppgraderinger har dokumentert høy effekt og rask nedbetaling i klimaregnskapet. Oppgraderingen blir bærekraftig over tid dersom den utføres i tråd med bygningsfysikken i de eldre bygningene, og får særlig effekt dersom det brukes organisk isolasjon.

I forslaget står det:

-Stortinget ber regjeringen sørge for at Norsk kulturminnefond oppretter et eget satsingsprogram for klimatiltak i verneverdige hus fra før 1950, og ber om at regjeringen i revidert budsjett for 2019 kommer tilbake til Stortinget med et forslag om midler til prosjektet.

Kulturminnefondet i ny kulturminnemelding

Trine Skei Grande, Venstre, Oslo

I møte på Stortinget mandag 10. desember kom det spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande om arbeidet med ny kulturminnemelding. Hun fremhevet da Kulturminnefondet som et viktig virkemiddel i planen for å ta vare på de kulturminnene vi har.

-For Venstre har Kulturminnefondet vært en viktig nøkkel for å ta vare på alle de privateide kulturminnene som vi har i Norge, og gjøre det lettere for alle de private som bruker mye tid, ressurser og engasjement for å ta vare på disse framover.