Ukategorisert

Tilskudd til Hagastuen i Stange kommune

Hagastuen er et småbruk, en tidligere husmannsplass under gården Sørbryn i Romedal. Eiendommen er på 24 mål og inkluderer litt skog, beite og dyrka mark. Her holdes det arrangementer for barn og unge og eier Grethe Hansen ønsker å sette låven i stand slik at bygningen fortsatt skal kunne brukes i fremtiden. Kulturminnefondet har gitt tilsagn på kroner 170 000 til arbeidet med låven.  

Slik kulturminnet brukes nå og i fremtiden gjør at mange får gleden av at kulturarven holdes ved like, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet. 

Gårdstunet ligger solfylt til i nedkant av Brynsåsen der skogen møter jordbrukslandskapet, og er del av en tidligere husmannsgrend som strekker seg langs åskanten fra nord til sør. 

Kulturminnet på Hagastuen er et godt eksempel på enhetslåvene som begynte å dukke opp i Norge under moderniseringen av landbruket som begynte rundt 1850. Låven spilte en viktig del i driften av gården og utgjorde en sentral del av gårdstunet og kulturmiljøet. 

Dette skal tilskuddet fra Kulturminnefondet gå til 

Midlene fra Kulturminnefondet skal brukes til  til justering av fundament, jekking av vegg, og skifte og spunsing av skadede element i tømmerkasse. Det gis også midler til arbeid med tak som inkluderer demontering av nåværende betongstein, utbedring av råteskader i undertak og takkonstruksjon, supplering av flis, legging av teglstein og oppsett av nye takrenner, gradrenner og nedløp. 

Foto: privat fra søknaden