Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets styre vedtok i 2013 gjeldende strategiplan.

Planen har klare målformuleringer som er spesifisert i 6 forskjellige strategier hvor samarbeid med eiere, bidrag til at kulturminner får økt oppmerksomhet, aktivt arbeid for kompetansespredning og kunnskapsbygging, styrket dialog med politisk og administrativ ledelse lokalt og regionalt, formidling om kulturvern og miljøvern, samt videreutvikling av virksomheten.

Last ned planen her

Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten. Planen, som har et langsiktig perspektiv, er et resultat av et internt arbeid i styret og ved administrasjonen. Dokumentet gir hele virksomheten et godt grunnlag når strategier skal iverksettes. 

Målsettingen er at strategiplanen skal utvikle Kulturminnefondet til å bli en attraktiv arbeidsplass i framtida ved å vektlegge inkludering, engasjement, samarbeid og troverdighet i vårt møte med publikum.

Kulturminnevernet er i stadig uvikling, og en hovedstrategi for fondet er å ha et tett samarbeid med eiere av verneverdige kulturminner. På denne måten skaffer vi oss innsikt og kunnskap om de praktiske utfordringene eierne står overfor. For styret er det viktig å ha fokus på hvordan vi kan innrette tilskuddsordningen mer eier- og brukervennlig. Fondet skal være et lavterskeltilbud, som det er enkelt å forholde seg til for brukerne, som i praksis er våre kunder.

Strategiplanen inneholder seks spesifikke strategier for å imøtekomme eieres behov, gi økt bevissthet og bidra til bedre informasjon om kulturminner, åpne opp for bedre dialog med flere parter i vernearbeidet og gi rom for videreutvikling av virksomheten.

Gjennom definerte strategier og målformuleringer vil vi i felleskap med alle aktører, bidra til et felles løft for bevaring av kulturminner. Det er gjennom bevaringsarbeidet at verdiskaping skjer, særlig sosialt, kulturelt og miljømessig. Slik er Kulturminnefondet et av Klima- og miljødepartementets viktigste virkemidler for bevaring av private kulturminner.
(Styreleder i Kulturminnefondet, Helen Bjørnøy)