Nå er det enklere å søke Kulturminnefondet

Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) driver Utstein gård sammen med mannen Anders Schanche Rettedal i Rogaland. Under Kulturminnefondets jubileum i mars ga hun følgende svar under jubileet da hun ble spurt om det var noe Kulturminnefondet kunne gjort annerledes for å møte søkerens behov bedre. - En ting som godt kunne vært endret er søknadsfristen én gang i året. Vi hadde faktisk tenkt til å legge inn en søknad året før vi gjorde, men gikk glipp av fristen med én dag. Det at det nå blir løpende søknadsfrist er veldig bra, for det er klart at hverdagene våre og gardslivet stopper jo aldri opp. Bildet er tatt ved tildeling av midler for å sette i stand sjøhuset tilhørende Klostergarden. Det var styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen som sto for overrekkelsen.

Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) driver Utstein gård sammen med mannen Anders Schanche Rettedal i Rogaland. Under Kulturminnefondets jubileum i mars ga hun følgende svar under jubileet da hun ble spurt om det var noe Kulturminnefondet kunne gjort annerledes for å møte søkerens behov bedre.
– En ting som godt kunne vært endret er søknadsfristen én gang i året. Vi hadde faktisk tenkt til å legge inn en søknad året før vi gjorde, men gikk glipp av fristen med én dag. Det at det nå blir løpende søknadsfrist er veldig bra, for det er klart at hverdagene våre og gardslivet stopper jo aldri opp. Bildet er tatt ved tildeling av midler for å sette i stand sjøhuset tilhørende Klostergarden. Det var styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen som sto for overrekkelsen.

Arbeidet med å gjøre det enklere for private eiere av verneverdige kulturminner å søke Kulturminnefondet om støtte, er høyt prioritert. Derfor innføres nå løpende søknadsfrist på alle støtteordninger.

Av Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

Brukerorientering, kostnadseffektivitet og læring er sentrale strategier for styret i Kulturminnefondet, som det siste året har hatt forenkling som fast tema på hvert styremøte. Vi er opptatt av at eiere av kulturminner skal bruke mest mulig av sin tid til å arbeide med konkrete tiltak på selve kulturminnet. Dette arbeidet gir resultater.

Simen Bjørgen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)

I dag behandler Kulturminnefondet over dobbelt så mange søknader som for fem år siden. Den administrative kostnaden per søknad er redusert til halvparten, uten at det går på bekostning av kvaliteten i de gjennomførte prosjektene.

Dette betyr at midlene som bevilges over statsbudsjettet rekker lenger, noe som gjør det mulig å ta vare på enda flere kulturminner over hele landet. Men, det er mange som søker Kulturminnefondet om støtte, og behovet stort. Langt større enn den totale tildelingspotten.

Et viktig forenklingstiltak har vært innføring av elektronisk søknad og elektronisk saksbehandling. Samtidig er søknadsprosessen endret, og det legges nå større vekt på god veiledning av søkerne, blant annet gjennom en forbedret søknadsportal der du på egen hånd kan finne svar på det meste av det du lurer på.

Det viktigste forenklingstiltaket er likevel samarbeidet med eierne av kulturminnene. Veiledningen og kontakten med våre dyktige rådgivere er av stor betydning gjennom hele prosjektet, noe våre siste brukerundersøkelser dokumenterer tydelig.

Det viktigste forenklingstiltaket er likevel samarbeidet med eierne av kulturminnene.

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner. Løpende søknadsbehandling skal gi kortere saksbehandlingstid og søkerne vil få raskere svar på sine søknader. Vi forenkler også selve søknadsskjemaet som blir brukt i arbeidet med søknaden.

Dette betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne som du planlegger å gjennomføre i 2019. Husk at det også er mulig å søke om støtte til strakstiltak gjennom hele året.

Løpende søknadsbehandling skal gi kortere saksbehandlingstid og søkerne vil få raskere svar på sine søknader.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte til istandsetting av kulturminner. Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

Til deg som eier et kulturminne som trenger litt omsorg, anbefaler jeg å ta en kikk på våre nettsider. Her vil du finne gode råd om det å søke og søknadsportalen, i tillegg til mange eksempler fra gjennomførte tiltak som kanskje kan være til inspirasjon i det videre arbeidet.