Ukategorisert

Kulturminner får stor oppmerksomhet i Vestland fylke

Vestland fylke, tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, har gode tradisjoner når det gjelder bevaring av kulturminner.

Kulturminnefondet registrerer engasjementet ved mange søknader fra dette storfylket i 2020. Vi har mottatt 139 søknader med meget god kommunevis fordeling, noe som viser at Kulturminnefondet er godt kjent blant befolkningen i Vestland.

Fikk tilsagn i år: Eieren av en jordkjeller tilhørende et mindre bruk i kystlandskap i ytre Nordhordland fikk tilsagn om tilskudd til å sette jordkjelleren i stand. Denne er antatt bygd på slutten av 1800-tallet. Reparasjonene det ble søkt om ble vurdert som nødvendige for å bevare jordkjelleren inn i framtiden og for videre bruk.
Foto: Fra søknad/privat.

Så langt er det innvilget 13 millioner kroner til 72 prosjekter. Kulturminnefondet har de siste årene prioritert tilskudd til kulturminner i byer og tettsteder, noe som har ført til at mange eiere i Bergen har søkt om støtte. I denne kommunen er det innvilget tilskudd til 19 prosjekter med samlet tilsagnsbeløp på nesten 4 millioner kroner.

Odda karbidsilohus, industrilager fra 1912 fikk tilsagn i år. Karbidsilohuset hadde en viktig funksjon i produksjonsprosessen på Odda smelteverk. Karbidsilohuset har betydelig kulturminneverdi i seg sjøl og som del av et kulturmiljø av nasjonal betydning. Etter å ha blitt satt i stand er det også planer om å bruke stedet til omfattende næringsvirksomhet. Foto: Fra søknad/Privat.

Kulturminnefondet ser også at det søkes om tilskudd til mange forskjellige typer kulturminner – alt fra industribygninger til naust og bygårder. Flere og flere eiere er opptatt av «vern gjennom bruk» når kulturmiljø skal settes i stand. Kulturminner er identitetsskapende samtidig som de viser det store mangfoldet i et fylke med lange kulturhistoriske røtter og tradisjoner, noe eiere av kulturminner i Vestland fylke er bevisst.

Gangbruene på Soget. Tilkomsten fra Hafslo til Veitastrond var før i tiden med båt gjennom Soget, elva mellom Veitastrondsvatnet og Hafslovatnet. Dette er et smalt juv med strie strømmer, og det var ikke mulig å ro båtene gjennom dette partiet. Båtene ble her dratt opp og ned elva fra gangbruene, eller utbygde hyller langs den ene fjellsiden. Konstruksjonen har stor historisk verdi og Kulturminnefondet vurderer det som positivt at gangbruene kan få framtidig bruk som attraksjon og besøksplass. Foto: Fra søknad/Privat

Les om flere prosjekter Kulturminnefondet har støttet her.