Ukategorisert

Kulturminnefondet støtter Storhaugen låve

En historisk låve i Asker får et tilskudd på 300 000 kulturminnekroner fra
Kulturminnefondet til bevaring og ny bruk. Ny eier ønsker å sette i stand bygningen,
og bruke den til helse, kultur og friluftsliv.

Dette vil gi mange mennesker muligheten til å oppleve
kulturminnet på en ny måte.

Storhaugen låve i Asker, Viken

Støttes av Kulturminnefondet: 300 000 gis til nye formål på Storhaugen Låve. Foto: Privat

 

 

Oppført på 1890-tallet
Bygningen, som er en kombinasjon av fjøs og stall, ble trolig oppført på 1890-tallet og danner et tun sammen med andre uthusbygninger og et nylig oppusset våningshus. Den er nevnt i tidligere Røykens temaplan som et kulturminne i bevaringsklasse B med høy verneverdi.

Tilskudd fra Kulturminnefondet vil bidra til at eieren kan sette i gang de nødvendige tiltakene for å bevare bygningen. Dette inkluderer å reparere skadet treverk, bytte ut vinduer og legge nytt tak.

Vil tilby helsetjenester og friluftslivsaktiviteter
“Eieren, som også er fysioterapeut, vil bruke bygningen til helse, kultur og friluftsliv som en del av behandling og rehabilitering. Det er gledelig å høre når nye eiere ønsker å ta vare på den”, mener styreleder for Kulturminnefondet, Tine Sundtoft.

Kulturminnefondet er glad for at tiltak planlegges for å bevare vår kulturarv. Vi har tidligere gitt støtte til mange lignende landbruksbygninger og ser positivt på at denne låven vil bli brukt til nye formål. Dette vil gi mange mennesker muligheten til å oppleve kulturminnet på en ny måte.

Med en ny eier på plass og med støtte fra Kulturminnefondet, vil låven nå bli bevart og vernet igjennom bruk.

 

Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet

Tre, bygningsvern, storhaugen låve, låve

Støtten kommer allmennheten til gode: Storhaugen Låve vil bli brukt til nye formål og blir vernet gjennom aktiv bruk. Foto: Privat

Dette skal tilskuddet gå til:

Tilskuddet på 300 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til å felle trær på eiendommen for tilvirking av trelast, refundamentere fjøset, skifte råteskadet treverk i gulv, bærebjelker og panel, og montere strekkfisk som sikring av gavlvegger. Det gis også tilskudd til istandsetting av seks vinduer, overflatebehandle kledningen og legge enkeltkrum tegltakstein.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.