Ukategorisert

Kulturminnefondet har støttet private eiere med 1 milliard

Siden oppstarten i 2003 har Kulturminnefondet tildelt 1 milliard kroner til istandsetting av kulturminner. Den totale samfunnsnytten utgjør 3,5 milliarder kroner til bevaringsarbeid.  

I 2020 passerer Kulturminnefondet 1 milliard kroner i tildelinger til over 6.000 prosjekter.  

– Kulturminnefondet støtter prosjekter over hele landet og bidrar på den måten til nytt liv i det som ofte er forfalne kulturminner, forteller styreleder Tine Sundtoft. Hun viser til at Kulturminnefondets tilskudd på 1 milliard har ført til 3,5 milliarder kroner i samlet innsats på kulturminner – noe som har skapt aktivitet i hele Norge.  

En analyse fra Menon Economics viser at tilskudd fra Kulturminnefondet utløser stor privat innsats og tilskudd fra andre. Ifølge analysen fører én krone i tilskudd fra Kulturminnefondet til at det brukes 3,50 kroner på bevaringsarbeidet: 

– Vår erfaring viser at det ofte er mulig å finne gode løsninger for oppgradering av eksisterende kulturminner, slik at de dekker behovet til gamle og nye brukere inn i framtiden, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

6.147 unike prosjekter 

Totalen tildelte midler fra 2003 til 2020 er 1.004.063.112 kroner til 6.147 prosjekter. Totalt har Kulturminnefondet i denne perioden mottatt 13.863 søknader med et samlet søknadsbeløp på 3.751.310.578 kroner. 

Tilskuddene fra 2003 til og med 2020 fordeler seg sånn:  

 • Troms og Finnmark: 55.381.750 kroner til 348 prosjekter 
 • Nordland: 71.086.500 kroner til 443 prosjekter 
 • Trøndelag: 100.446.900 kroner til 638 prosjekter 
 • Møre og Romsdal: 64.771.300 kroner til 406 prosjekter  
 • Vestland: 135.692.350 kroner til 824 prosjekter  
 • Rogaland: 49.071.500 kroner til 266 prosjekter  
 • Agder: 82.392.500 kroner til 580 prosjekter  
 • Vestfold og Telemark: 77.938.274 kroner til 438 prosjekter  
 • Innlandet: 179.756.700 kroner til 1.173 prosjekter  
 • Viken: 123.910.838 kroner til 750 prosjekter  
 • Oslo: 63.614.500 kroner til 281 prosjekter 

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere og frivillige organisasjoner som eier verneverdige kulturminner. 

Saken fortsetter under bildet.

Alstadhaug kystlag i Nordland eier MK Dønning. Foto: Simen Bjørgen/Kulturminnefondet

Prosjekt nummer 1 og 6.000 

Et av de første prosjektene som sendte søknad og mottok støtte da ordningen ble opprettet, var Alstadhaug kystlag Sandnessjøen, Nordland, som eier båten MK Dønning. Kystlaget fikk 125.000 kroner til restaurering av Dønning i 2003, som hadde en del råteskader. Båten er en kutter bygd i 1915 på Hemnesberget, og den er i aktiv bruk gjennom turer med presentasjon av kystkulturen og båtens historie. Kystlaget har i senere år fått ytterligere to tilskudd fra Kulturminnefondet til MK Dønning og ett til et lagerbygg fra 1950-tallet.  

Nå i 2020 passerte Kulturminnefondet 6.000 tilskudd siden oppstarten av tilskuddsordningen i 2003. Tilskudd nummer 6.000 gikk til Galleri Gamleskulen i Eikangervåg, Alver. Galleri Gamleskulen fikk støtte på 50.000 kroner til å montere varevinduer, som er en skånsom måte å hjelpe eldre vinduer til å holde bedre på varmen.  

– Skolebygninger er viktige lokale kulturminner med stor lokal identitetsverdi. Det er positivt at eier har tatt i bruk bygget som del av næringsvirksomhet og at de ønsker å legge til rette for helårsbruk, sier Bjørgen.  

Skolebygningen fra 1889 brukes i dag som kulturhus med galleri og arrangementer. 

Gamleskulen i Eikangervåg, Vestland fylke, fikk tilskudd nummer 6.000 fra Kulturminnefondet. Foto: Privat/fra Facebook

Kulturminnefondet støtter et bredt spekter av kulturminner og kulturmiljøer. Et annet prosjekt som fikk tilsagn samme dag som Galleri Gamleskulen var Gamle Skolmen bru, som går over Dokka-elva i Innlandet. Brua ble opprinnelig bygd i 1867, men sprengt i april 1940. Bruspennet på 40 meter blir rekonstruert med støtte fra Kulturminnefondet, Riksantikvaren, Innlandet fylkeskommune og DNB Sparebankstiftelsen. Gjenoppbyggingen gjennomføres i samarbeid med Hjerleid handverksskule, med omfattende opplæringsopplegg, og det er planlagt aktiviteter som vil bidra til stor sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping i nærområdet, som på sikt også vil kunne skape økonomisk verdiskaping. 

Skolmen bru ca 1920. Foto: Privat/fra søknad

Seks søknadsordninger 

Kulturminnefondet har flere muligheter til å søke om støtte, og du kan søke når det passer deg. Alle søknader sendes elektronisk på kulturminnefondet.no. Du kan søke om støtte til:  

Hus og anleggKulturminnefondet støtter faste kulturminner. Dette kan være alle typer bygninger, hager og parker, historiske veier og andre fysiske anlegg som for eksempel steingjerder. Kulturminner kan være fra både fjern og nær fortid. 

Rullende og bevegelige kulturminnerDu kan søke om støtte til alle typer rullende og bevegelige kulturminner. Dette kan være både motoriserte og ikkemotoriserte farkoster, som personbiler, busser, traktorer, sleder og fly. I våre vurderinger vektlegger vi opprinnelig, norsk brukshistorie, tilhørighet til kulturmiljø og fremtidig bruk. 

Fartøy og båterKulturminnefondet satser på kystkulturen og støtter fartøy og åpne båter. Fartøy kan ha status som vernet skip, men Kulturminnefondet støtter også fartøyer og åpne båter som ikke har vernestatus. 

SikringstiltakDu kan søke om støtte til kulturminner som har skader og umiddelbart behov for sikring mot videre forfall. Noen eksempler er midlertidig tetting av tak med plater eller presenning, eller hindre at vann trenger inn i og under bygninger ved å senke terrenget og foreta drenering. 

FagseminarKulturminnefondet støtter kurs, konferanser og fagseminar. Vi prioriterer innhold om bærekraft, gjenbruk, ny bruk og tradisjonshåndverk. 

FormidlingDu kan søke om støtte til formidling av prosjekter som allerede har fått tilskudd fra Kulturminnefondet. For eksempel kan dette være produksjon av filmer, bøker og utstillinger eller andre formidlingstiltak.

Se hvordan søknadene og tilskuddene gjennom de siste 17 årene fordeler seg:

  Tilskuddsbeløp 

2020 

 

Tilskuddsbeløp 

Totalt 2003-2020 

 

Søknader 2020  Tilsagn 2020 

 

Søknader Totalt  Tilsagn 

Totalt 2003-2020 

 

Troms og Finnmark          3 650 000  55 381 750  46  29       1 000           348 
Nordland           7 789 000  71 086 500  81  43       1 003           443 
Trøndelag        10 315 000  100 446 900  120  56       1 386           638 
Møre og Romsdal          8 252 000  64 771 300  65  39           976           406 
Vestland         16 881 000  135 692 350  179  101       1 910           824 
Rogaland           9 648 000  49 071 500  87  46           596           266 
Agder         11 977 000  82 392 500  127  81       1 272           580 
Vestfold og Telemark          9 358 000  77 938 274  81  47       1 072           438 
Innlandet         14 675 000  179 756 700  210  101       2 536       1 173 
Viken         15 007 000  123 910 838  186  95       1 495           750 
Oslo         11 398 000  63 614 500  74  46           617           281 
Til sammen       118 950 000  1 004 063 112          1 256      684     13 863       6 147