Ukategorisert

400 000 kroner i støtte til eit stykke samferdslehistorie

Jernbanehotellet er beskriven som eit landemerke på Koppang. Den er i dag nytta som bueining, men treng no å renoverast for at den aktive bruken skal kunne fortsetje. 

No bidreg Kulturminnefondet med 400 000 kroner som skal gå til å reparere taket.  

– Kulturminnefondet ser positivt på at Jernbanehotellet skal setjast i stand og er i bruk. Dette vil føre til at bygningen vert ivareteke på ein god måte, meiner styreleiar Hanne Kristin Jakhelln i Kulturminnefondet. 

Jernbanehotellet Koppang er eit stykke norsk samferdslehistorie. No skal det setjast i stand og få ein aktiv bruk. Foto: Privat

 

Eit landemerke

Jernbanens bygningar på Koppang dokumenterer vår samferdslehistorie, der togpassasjerar mellom Austlandet og Trøndelagsfylka fram til 1885 måtte overnatte på reisa, anten på Koppang eller Tynset.  

Dette la grunnlaget for stasjonsmiljøet på Koppang. 

Den nye eigaren Eileen Ellingsen beskriv bygningen som eit monumentalt og framtreiande element i området.  

– Den er óg reist med eit usedvanleg handverks – og materialkvalitet. Med andre ord er Jernbanehotellet som eit landemerke på Koppang å definere, kan ho opplyse til Kulturminnefondet. 

Eit landemerke: Byggjet er eit framtreiande element på Koppang. Foto: Privat

Kulturminnefondet ser positivt på at Jernbanehotellet skal setjast i stand og tas i bruk. Dette vil føre til at bygningen vert teke hand om ein god måte, meiner styreleiar Hanne Kristin Jakhelln i Kulturminnefondet.  

Frå hotell til bueining

Jernbanehotellet vart overteke av NSB på 1920-talet. NSB ominnreia bygningen til leilegheiter, men beheldt dei gamle hotellromma i tredje etasje som overnattingsrom for jernbaneansatte.  

På 1980-talet selde NSB eigendommen vidare til Stor-Elvdal kommune. Dei fortsette med utleie av leilegheitene i bygningen fram til Eileen Ellingsen overtok eigedomen i 2023.  

– Bygningen er no tømt, og skal renoverast. – Plana er å tilbakeføre og fortsetje den aktive bruken med utleie, fortel ho til Kulturminnefondet.  

Dette skal 400 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskot blir gjeve til istandsetjing av skifertak, montering av takrenner, nedlaup og pipebeslag i zink.