Ukategorisert

Gjestgjevarstaden i Granvin får 150 000 kulturminnekroner

Jaunsen Gjestgjevarstad er over 300 år gammal og ligg i Granvin i vakre Hardanger.
Dei er no tildelt 150 000 kulturminnekroner til ny fasade frå Kulturminnefondet.
Gjestgjevarstaden vert nytta av båe lokalbefolkningen og av tilreisande frå heile verda.

Jaunsens Gjestgjevarstad er eit eksempel
på verdiskaping og vern gjennom aktiv bruk

Får tilskot av Kulturminnefondet til ny fasade

Tiltaka kjem lokale og tilresiande til gode.

Gjestgjevarstaden er beståande av tre bygningar og er klassifisert som verneverdig av riksantikvaren.
Sidan 2009 har gjestgjevarstaden verte omsorgsfullt restaurert og modernisert, samtidig som sjarmen og historia har verte teken vare på, opplys eigarane.

I dag brukas gjestgjevarstaden som overnattingsstad og selskapslokale.
Staden er også vertskap for konserter, til glede for båe lokale og tilreisande.

Kulturminnefondet er glade for å støtte Jaunsen Gjestgjevarstad.
“Det er positivt at dei har eit ynskje om å ta vare på kulturminnet og bevare bygningen og dens historie. Tiltaka kjem lokale og tilreisande til gode”, meiner Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

 

Ei perle

“Bygningen frå 1674 er i seg sjølv ei perle for bygda,” meiner eigaren.
Gjestgjevarstaden har utsikt mot Hardangerfjorden og hit kjem gjestar tilreisande frå heile verda for å oppleva staden og miljøet i rundt.

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen

Direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen. (Foto: Tom Gustavsen)

Bygningen frå 1674 er i seg sjølv ei perle for bygda

Dette skal tilskotet på 150 000 gå til:

Tilskot gis til å skrape og male kleiing, vindauge og dør med linoljemaling.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.