Ukategorisert

Flere bankende hjerter for kulturminnene

Arbeidet med en ny stortingsmelding på kulturminnefeltet er nå satt i gang. Dette er en gylden mulighet til å gjøre kulturminnefamilien større, slik at den kan favne enda flere.

Av Marianne Grimstad Hansen, ordfører i Sørum kommune og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

Har du noen gang stått og sett på et gammelt hus, og de sporene det viser etter en svunnen tid? Eller på tur i skogen kommet over restene etter en boplass og tenkt på hvordan folk levde? Har du kjent på det å være en del av generasjonene som har levd livet sitt akkurat her? Forståelsen og kunnskapen om historien og sporene etter tidligere liv er viktig for å forstå at vår aktivitet også setter spor for ettertida.

Sørum kommune blir i dag sett på som et godt eksempel på en kommune som er opptatt av kulturminner og utvikling av lokalsamfunnet. Når Sørum etterhvert blir en del av nye Lillestrøm kommune, er det enda viktigere å løfte fram historien og kulturminnene i de ulike lokalsamfunnene som blir en del av den nye storkommunen.

Sørum var tidlig ute med en egen kulturminneplan, og alt i 2009 ble den første planen vedtatt av kommunestyret. Samarbeidet mellom kommunen og Kulturminnefondet er viktig, og med en regjering som er opptatt av at forvaltningen skal være lydhør overfor lokale prioriteringer, er en vedtatt kulturminneplan en god grunnstein i samarbeidet. Derfor er det også mulig å søke fylkeskommunen o økonomisk støtte til utarbeidelsen av kommunale kulturminneplaner.

Kulturminnefondet har lagt vekt på den lokale kulturminneplanen i Sørum i sine prioriteringer. Dette mener vi har ført til at et mangfold av kulturminner kan vitne om en rik historie i Sørum. For hver krone Kulturminnefondet gir i tilskudd, utløses det tre og en halv gang så mye, da tilskuddet motiverer til dugnadsinnsats og private midler. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som ønsker å nå bredt ut for å bevare et rikt mangfold av kulturminner, og med det historie, kulturforståelse og tilhørighet.

Med utgangspunkt i Sørum kommune kan vi se en stor variasjon i kulturminner. Her finner vi eksempelvis Slora Mølle, en møllebygning fra 1908 som drives med stor dugnadsånd. Tidligere i år har Slora Mølle også mottatt kvalitetsmerket Olavsrosa av Norsk Kulturarv. Ved Bingen lenser er det satt i stand en fløterbåt, Askeladden, fra 1925 som er en stolt representant for tømmerdriften på Glomma. Bergerbutikken åpnet i år 1874 og er et av få opprinnelige hus som ligger igjen i gamle Blaker sentrum. Ei bu på Øvre Vilberg fra omkring år 1800 er en del av et kulturmiljø med nasjonal verdi. Gamle Blaker Meieri fra 1910, i sveitserstil, er tilgjengelig for allmennheten. Et kornmagasin på Vestre Bingen, oppført i 1833, som har vært et kornkammer for trengende, arrestlokale, militærlager og bu for gården Vestre Bingen. Lunderflaen gård, Sørums best bevarte bygdetun fra 1850. Fjøs på Myhrer gård, fra ca. 1900, en representant for en alderdommelig byggeskikk. Alle disse, og flere til, forteller hver sin del av Sørums historie.

Bilde av Myhrer gård før istandsetting.
Foto: Trond Myhrer


Bilde av Myhrer gård etter at abeidet med å sette i stand er fullført.
Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet

En rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Riksantikvaren, viser at god forvaltning av kulturminner kan gjøre kulturminnene selv til en viktig del av verdiskapingen i kommunen. De kan bli selve hjørnesteinsbedriften dersom man forvalter og utvikler kulturminnene på en god måte. En evaluering av Kulturminnefondet utført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR i 2016, viste i tillegg at bevaring av kulturarven og kulturminner gir en rik tilgang til å bevare forståelsen av historien, i tillegg til en følelse av nasjonal stolthet og tilhørighet.

I enkelte lokalsamfunn står kulturminnene for opp mot 20 prosent av sysselsettingen. Kulturminnene står for hele to prosent av bruttonasjonalprodukt i Norge. Forholdene ligger godt til rette for at kulturminnene kan bidra til enda flere lokale arbeidsplasser i Sørum, om de forvaltes på riktig måte.

Sørum er i sterk vekst, og mange har lyst til å bo og leve sine liv her. Her har vi hatt en befolkningsvekst på 53 prosent de siste 20 årene. Hele Romerike har hatt en samlet befolkningsvekst på 46 prosent. Samtidig har vi en stolt kulturarv å forvalte – med tømmerfløting, festningsverk, middelalderkirker og industri, i tillegg til hverdagshistorie fra små og større bruk.

Følelsen av tilhørighet og forståelse av historien er derfor viktig i en kommune som Sørum. Det er mange nye innbyggere som skal sette sitt preg på nabolaget og lokalsamfunnet. Med en sterk vekst er det viktig å la utviklingen skje på tuftene av det som har vært, fordi våre barn skal slå røtter, ha en trygg oppvekst og bygge samfunnet videre for nye generasjoner. Slik får vi flere bankende hjerter for kulturminnene våre.

Vi deler troen på at kunnskap og kjennskap til sporene fra vår historie er med på å bygge stolthet og kjærlighet til stedet vi bor. Vi ser med glede fram til stortingsmeldinga om kulturminner, som vi håper og tror vil legge til grunn lokal tilhørighet og stolthet for forvaltningen av kulturminnene, og ivareta sporene fra vår historie.

Les mer om andre prosjekter Kulturminnefondet har støttet her.