Faglitteratur

Kulturminnefondets publikasjoner og bibliotek

Publikasjoner

Et viktig ledd i arbeidet med å spre kunnskap om kulturminnevern og restaurering er utarbeidelser av bøker og rapporter. I forbindelse med Verdiskapingsprogrammets fase 1 fra 2006 til 2010 bidro vi til evalueringsrapport om resultatene av prosjektet i tillegg til en egen rapport. I 2014 utarbeides ny rapport om effektene av tilskudd til båtbyggeriene på Moen i Risør. Vi har også gitt ut to bøker til nå. I tillegg til dette skrives artikler for fagblad og bøker.

Gjennom dette bidrar Kulturminnefondet til kunnskapsspredning til flere målgrupper – fra eiere og håndverkere til forvaltningen og skoleverket. I åra som kommer planlegges flere utgivelser.

Les mer om dette på våre hjemmesider eller ta kontakt med administrasjonen hvis du ønsker å kjøpe noen av våre publikasjoner.

ISBN: 978-82-303-1238-4
Pris: 350,-

I forbindelse med Kulturminnefondets fem-årige virke fra Røros, ble det våren 2009 arrangert et jubileumsarrangement. I den forbindelse ble det fondets første bok gitt ut. Både egne ansatte og eksterne bidro med tekster til ei bok som omhandler temaene: landbrukets kulturarv, by og tettsted, kystkultur og generelt fagstoff. Alle tildelinger i disse åra ble også nevnt. Boka er rikt illustrert og kan forsatt kjøpes ved henvendelse til vår administrasjon.

Bestill her

Klikk ikonet

ISBN: Ikke nummer
Utgått

ISBN: 978-82-998782-0-3
Pris: 0

Verdiskapingprogrammet på kulturminneområdet – fase 1 ble gjennomført i åra 2006-2010. Kulturminnefondet bevilget omlag 40 millioner kroner til tiltak på faste kulturminner disse åra. Egen evalueringsrapport fra utvalgte tiltak ble utgitt 2011. Rapporten er en av flere som ble utarbeidet under og etter programmet. På Riksantikvarens hjemmesider er flere av disse tilgjengelige.

Bestill her

Klikk ikonet

PDF, 7.8mb

Rapport

ISBN: 978-82-998782-1-0
Pris: 0

I 2001 sammenfattet Bjørg Wallevik og Siri Myrvoll, tidligere styreleder og nestleder, sammen med direktør Jon Suul, Kulturminnefondets virksomhet de første åra. Rapporten beskriver arbeidet fra 2003 og styret gir her sine anbefalinger for videre arbeid. Med et omfattende materiale av vedlegg, samles her alt materiale fra styrets virksomhet fra 2003 til 2011. Rapporten kan bestilles hos oss, men den har et begrenset opplag.

Bestill her

Klikk ikonet

PDF, 7.9mb

Rapport

ISBN: 978-82-998782-2-7
Pris: 50,-

I 2009 presenterte Kulturminnefondet et bevaringstiltak hver måned. I 2012 ble dette gjentatt med omtale av flere bevaringsprosjekter. I alt 15 forskjellige typer kulturminner ble beskrevet med hovedvekt på historikk, metoder for istandsetting og verdivurderinger. Det er i stor grad fondets egne ansatte som har vært artikkelforfattere, men også eksterne har bidrattt til å lage et hefte som kan være til inspirasjon for flere.

Bestill her

Klikk ikonet

ISBN: 978-82-998782-3-4
Pris: 400,-

Den 8 mars 2013 var Kulturminnefondet 10 år. Dette ble markert med et stort arrangement som gikk over flere dager. I forbindelse med dette ble det ny bok lansert. Som ved jubileusmboka i 2009, ble også denne skrevet av egne ansatte og av eksterne bidragsytere. Boka presenterer en rekke prosjekter fra stort sett alle landsdeler i tillegg til at den også tar opp temaer som er viktige å drøfte i dagens arbeid med vern og bevaring av kulturminner. Denne boka selges fra Kulturminnefondets adminstrasjon.

Bestill her

Klikk ikonet

ISBN: 978-82-998782-5-8
Pris: 250,-

Bestill her

Klikk ikonet

ISBN: 978-82-998782-4-1
Pris: 50,-

Verdiskapingprogrammet på kulturminneområdet hadde prosjektperiode fra 2006 til 2010. Programmet gikk videre i åra etter 2010 og Pilegrimsleden var det eneste av pilotprosjektene som ble videreført i sin opprinnelige form. Kulturminnefondet ga støtte til 35 tiltak fram til 2012 fordelt på fem fylker.

Rapporten evaluerer resultater og inntrykk fra eierne som har mottatt tilskudd. Den gir også anbefalinger til de parter som har bidratt fra 2006. Rapporten er en av flere som ble utarbeidet under og etter programmet. Kulturminnefondet har tidligere utarbeidet en rapport som evaluerer kulturminnetiltak fra 2006 til 2010. På Riksantikvarens hjemmesider er flere av de eksterne rapportene tilgjengelige.

Bestill her

Klikk ikonet

PDF, 11.3mb

Rapport

Bibliotek

Bøker i Kulturminnefondets bibliotek er nå lagt til i den nasjonale bibliotekbasen Micromarc. Her kan du søkje på blant anna emnar, titlar og forfattarar.

På denne nettstaden kan du søkje blant eit stort antall bøker, rapportar og andre dokumentar.

Boksamlinga veks stadig, og både som gåver frå eksterne og som innkjøp. I dag er antall tittlar omlag 2600.

Søk her i bibliotekbasa Micromarc »