Perstova i Ljosland

Frank Flodquist har fått to tilskudd fra Kulturminnefondet. Prosjektet bestod i å sette våningshuset i stand for framtidig aktiv bruk. Arbeidet bestod i å tekke tak med torv, skifte kledning og sette inn nye vinduer og dører.

Sted

Åseral, Agder

Verdiskaping

Verdiskaping

Aktiv bruk etter istandsetting

Gamle laftede bolighus fikk gjerne nye vinduer etter hvert som disse kom i produksjon og ble moderne. Slik var det også med ei gammel stue i Åseral kommune. Eieren av Perstova iverksatte et stort tilbakeføringsprosjekt som ga resultater.

Perstova sett fra nedsida av huset. Foto: Frank Flodquist

Gårdstunet ligger i den lille bygda Ljosland i Agder fylke – et kulturlandskap med flere gårdstun. Gården består av bolighus, nyere garasje, stabbur og fjøs. Både stabburet og fjøset, som begge er fredet, er satt i stand med støtte fra fylkeskommunen. Ettersom bolighuset ikke var fredet søkte eieren Frank Flodquist om støtte fra Kulturminnefondet.

I 2014 ble det bevilget 168 000 kroner til tekking av tak med never og jord, og i 2018 ble det bevilget 395 000 kroner til utbedring av vegger, tilbakeføring av vinduer og dører i tillegg til montering av ny utvendig kledning.

 

Under istandsetting av våningshuset. Foto: Frank Flodquist.

Transformasjon og tilbakeføring
Som nevnt over var det ikke uvanlig å oppgradere og modernisere våningshus – både i byer og på landsbygda. Dette skjedde særlig etter krigen da det ble tilgang til en rekke nye materialtyper. Bolighuset på Åseral ble kraftig transformert ved at det ble satt i «husmorvinduer» og at huset ble kledd med eternitplater. Mange vil nok i dag mene at dette var feil ettersom huset mistet sitt opprinnelige uttrykk, og at det framsto som fremmedartet i kulturmiljøet.

Huset har i de siste åra ikke vært brukt som bolig, men Frank Flodquist ønsket å sette huset i stand til bolig. I den forbindelse var tilbakeføring til opprinnelig uttrykk en målsetning. Ettersom vinduene delvis var ødelagt og at eternitplatene var modne for utskifting, var dette anledningen til å få tunet harmonisert i forhold til de andre husa på gården. Ettersom kledningen måtte fjernes for å reparere laftverket, ble dette en god anledning til å etterisolere huset.

Da man begynte med arbeidet så man raskt at huset hadde tømmerkjerner fra flere tidsperioder med tilbygg i grovt bindingsverk. Det var i tidligere ikke uvanlig med gjenbruk av materialer eller å sette sammen to mindre laftehus til et som ble større. Huset i to etasjer fikk midtkammerløsning da det i sin tid stod ferdig.

Perstova er ferdig med ny kledning, dører og vinduer. Foto: Frank Flodquist.

Istandsetting og oppsummering
Arbeidet med istandsetting ble stort og utfordrende på grunn av til dels store råteskader. Her ble det gjort mange vurderinger med hjelp fra Byggeskikksenteret i Flekkefjord og Vest-Agder fylkeskommune. I tillegg til arbeidet med konstruksjonen, ble det laget nye vinduer og dører, og veggene kledd med ny stående kledning.

Med god dokumentasjon, stor egeninnsats, flinke rådgivere og dyktige håndverkere i flere fag er det mulig å tilbakeføre bygninger til slik de tidligere har sett ut – Perstova er et eksempel på det.