Nutheimlåven

Sted

Flatdal

Bolighus

Bolighus

Fra kuliss til helårsdrift

I Telemark ligger det en låve midt i et veikryss og en sving der veiene møtes mellom øst og vest. Låven tilhører Nutheim Gjestgiveri, en gammel skysstasjon fra 1877 som var et yndet sted for mange kunstnere i hele det 20. århundre. Nutheim var en gang en handelsby med hotellvirksomhet, men også gårdsdrift, landhandel, bakeri, slakteri og mer.

I dag står kun låven og hotellbygningen igjen og vitner om aktiviteten som en gang var i krysset. Låven var i bruk som høylager fram til tidlig på 1980-tallet. Det er et enkelt laftet bygg, men representerer et kulturhistorisk minne om norsk veghistorie, gårdsdrift i Vest-Telemark og livet på Nutheim.

Med tilskudd fra Kulturminnefondet

Arbeidet med Nutheimlåven fikk i to omganger tilskudd fra Kulturminnefondet. Låven ble demontert for restaurering i november 2021, og har nå kommet tilbake med mulighet for tilpasset bruk som en bruksbygning for gjestgiveriet på Nutheim. Noen endringer og tilpasninger har blitt gjort siden låven ikke lenger skulle brukes til hest og høylass. Den gamle låvebygningen har blitt restaurert og delvis ombygd, og vil være en sentral del av den framtidige drifta ved gjestgiveriet.

 

Ordfører i Seljord i grønn jakke, eier Solveig Barstad i bunad. Solveig holder tilsagnssjekken.
Ordfører i Seljord Beate Marie Dahl Eide og eier Solveig Barstad, under tildelingen av tilsagn fra Kulturminnefondet.

Det har hele tiden vært viktig for eierne i arbeidet at tilføringer og endringer må gjøres med låvens opprinnelige formspråk og estetikk som utgangspunkt. Detaljer og løsninger på tilførte bygningsdeler som svalgang og lignende er så langt det har vært mulig basert på lokale tradisjonelle forbilder, men tilpasset den nye bruken som et fleksibelt lokale for gjestgiveriet.

En levende plass for folkekunst, tradisjon, fortelling, musikk og dans.

Siden 1970-tallet har låven stått for det meste ubrukt og fungert som lagerplass mens ulike planer for framtidig bruk har blitt diskutert.

 

 

Eierne av Nutheim ville at også låven skulle kunne romme helårsbruk, og da gå fra å være en kuliss og vitne om tidligere tider til å bli et levende kulturminne. De har mange planer for bruk av låven i tilknyttning til Nutheim Gjestgiveri.

 

 

 

Nutheim har en lang historie som kunstnerplass der mange av de kjente norske malerne bodde og hentet inspirasjon. I dag har de et lite utstillingslokale i kjelleren, men ønsker å utvide tilbudet og bruke låven som galleri. De ønsker å være en aktiv arena for kunst, kunstnere og kunstinteresserte, og kunne vise både samtidskunst og kunst fra tidligere perioder. De har erfart at kunst- og kulturtilbudet til turister i Vest-Telemark i stor grad er knyttet til sommersesongen, men de har kapasitet til å være et tilbud for tilreisende og fastboende utover ordinær sesong.

Låverommet vil nå også gi muligheter for egne kulturarrangement å være en ramme for folkekunst, tradisjon, fortelling, musikk og dans. Nutheim har også drevet malerskole siden 1962, og på 70-, 80- og 90-tallet var kunstkurs hovedinntekten til gjestgiveriet. Med et større lokale er det nå mulig å satse på kurs også på vår og høst.