Kulturminnefondet støtter Nordstrandhuset

Forsamlingshuset Nordstrandhuset får tilsagn om 250.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet. Tilskuddet skal gå til å restaurere de originale vinduene.  

– Bygget spiller en viktig rolle i kulturmiljøet og det har viktig sosial og kulturell verdi, sier Simen Bjørgen, som er direktør i Kulturminnefondet.

Vindu. Foto: Nordstrand Velhus/fra søknad til Kulturminnefondet

Vinduene skal istandsettes på en god måte som vil ivareta opprinneligheten og den arkitektoniske helheten som huset har. Huset er regulert til bevaring, og prosjektet vil bygge opp under Oslo kommunes arbeid for å ivareta sine kulturminner.

Huset leies ut til lokale lag, foreninger, klubber og organisasjoner som har møter og arrangementer i lokalene. Det leies også ut til private arrangementer.
– På sikt ønsker vi å leie ut mer på dagtid, for eksempel til barnebursdager, korte møter eller for dem som ønsker å ha hjemmekontor på Nordstrandhuset, skriver Nordstrand Velhus i søknaden til Kulturminnefondet.

Gamle Nordstrand menighetshus ble bygget i 1924 og fungerte som menighetshus og forsamlingshus fram til 1985. Huset ble også benyttet som bolig for nødstilte familier under andre verdenskrig. I en periode ble salen også brukt av tyskerne som sykehus. Siden 1985 har det fungert som forsamlingshus på Nordstrand.

Forsamlingshuset Nordstrandhuset. Foto: Nordstrand Velhus/fra søknad til Kulturminnefondet

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.