Frivillige redder kulturmiljø

Frivillige redder kulturmiljø

Mennesker landet rundt samler seg for å ta vare på omgivelsene, atmosfæren og den viktige arven kulturminner gir. Siden 2003 har det blitt brukt over 1,5 millioner dugnadstimer til å berge kulturminner med tilskudd fra Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet gir tilskudd til eiere som ønsker å ta vare på sine kulturminner, men arbeidet er det de selv som gjør. Denne innsatsen er drevet av et nært og personlig engasjement for lokale tradisjoner og kulturminner.

Innenfor det frivillige kulturvernet finner vi alt fra historielag og bygdetun til husflidslag og veteranbilforeninger. Arbeidet engasjerer et stort antall mennesker. Paraplyorganisasjonen Kulturvernforbundet favner nesten tretti medlemsorganisasjoner, 2000 lokale foreninger og 250 000 enkeltmedlemmer.

Naustene, husene, bryggene, båtene, hagene og bilene som har blitt satt i stand under dugnadsarbeid er bare noen få eksempler på det rike mangfoldet kulturminner Norge har. Kulturmiljøene vi omgås med er verdifulle. De beriker oss med opplevelser og tilhørighet. De formidler kunnskap og historie, og de vekker nysgjerrighet.

I Sørumsand er det et godt eksempel på en iherdig dugnadsgjeng. Bingen Lensemiddelforening har satt i stand fløterbåten “Askeladden”, slik at den igjen kan gå på Glomma til glede for allmennheten.

Dugnadsinnsatsen redder ikke bare kulturmiljø, andre positive effekter er at det skapes sosiale nettverk og samhørighet. Mange av de som har bidratt med dugnadsinnsats opplever det som spesielt meningsfullt og at det å sette i stand kulturminnet har bidratt med både sosial tilknytting i miljøet og at det øker kunnskapen om kulturminner.

Slora mølle i Sørum er bygd i 1908, og er en mølle med høy verneverdi. Allerede i 1977 ble anlegget vurdert av Norges Tekniske Museum som bevaringsverdig. Slora mølle er et godt eksempel der en ivrig dugnadsgjeng har satt den gamle mølla i stand for så å ta i mot skoleklasser og andre besøkende for å formidle møllehistorien. (Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet)

Slora mølle i Sørum er bygd i 1908, og er en mølle med høy verneverdi. Allerede i 1977 ble anlegget vurdert av Norges Tekniske Museum som bevaringsverdig. Slora mølle er et godt eksempel der en ivrig dugnadsgjeng har satt den gamle mølla i stand for så å ta imot skoleklasser og andre besøkende.

Jeg har i mange år med egne øyne fått erfare engasjementet eiere har for å berge sine kulturminner, til glede for oss alle. Det er med stor respekt jeg på vegne av Kulturminnefondet og menneskene som får glede av dette arbeidet i sin hverdag og i fremtiden vil rette en takk.

Takk for at dere bevarer det rike, mangfoldige Norge.

Simen Bjørgen

Direktør for Kulturminnefondet.