Løer på Follese og i Strusshamn

Løen på Follese har fått tilsagn på 460.000 kroner fra Kulturminnefondet. Løa bygd i 1867 står midt i et boligområde, og er del av et mindre gårdsbruk som også besto av våningshus og eldhus. Deler av gårdens tidligere innmark er nå bygd ut og det er oppført flere boliger. Gårdens tre originale bygg står fortsatt på sin opprinnelige plass, men nå i ny kontekst. Kulturminnefondets vurdering er: «Det er prisverdig at eierne ønsker å reparere og bevare gårdens opprinnelige bygninger. Løa planlegges brukt som møteplass, verksted og hobbyareal, og kjelleren vil bli lager. Det er positivt at planlagt bruk går godt overens med bygningen og dens opprinnelige formål.»

Løen i Strusshamn har fått tilsagn på 447.000 kroner fra Kulturminnefondet. Løa, som også går under navnet «låven på Fagerbakke», ble oppført i siste del av 1800-tallet. Istandsetting og vedlikehold av kulturminnet er viktig for å legge til rette for aktivitet, drift og besøk for å holde kulturlandskapet i hevd, og arbeidet med å sette i stand løen vil bidra til en revitalisering av Krokåsdalen som vil være med å sikre at gården og kulturmiljøet skal bestå for framtiden. Kulturminnefondets vurdering er: «Bygningen er en viktig brikke i videre bevaring av et rikt og godt bevart kulturlandskap som fortsatt er relativt uberørt av inngrep og utbygging.» Følg prosjektet på Instagram-kontoen Strusshamnstuen.

Sted

Askøy, Vestland fylke

Verdiskaping

Verdiskaping

Gamle løer får nytt liv. Nå kan de falleferdige bygningene bli forsamlingshus og gårdskafé

To gamle løer fra 1800-tallet er nå under restaurering på Follese og i Strusshamn. Begge prosjektene har fått støtte fra Kulturminnefondet. 

Tekst og foto: Tom-Stian Karlsen, Askøyværingen

– Arbeidet må gjøres bit for bit. Vi ønsker å beholde løens opprinnelige uttrykk og så langt det lar seg gjøre følge originale materialtyper ved nødvendige utskiftninger, sier Eyvind Odland.
Han er en av ni parter i Stølen eierseksjonssameie på Follese som jobber med å sette i stand et lokalt kulturminne. Midt i et moderne boligfelt står det en gammel løe fra andre halvdel av 1800-talet, som er regulert til bevaring.
– Målet for hele prosjektet er å få satt løen i så god stand at den etter dette ikke vil kreve mer enn vanlig vedlikehold, sier Odland.

Eyvind Odland i Stølen eierseksjonssameie bor i hovedhuset til det gamle småbruket på Follese som nå restaureres. Trond Nesmann Berntsen i kulturavdelingen i kommunen følger prosjektet tett. Foto: Tom-Stian Karlsen

Årevis med forfall
Løen inngår i et eldre gårdstun på Stølen på Follese. Hovedhuset, løen og eldhuset står fortsatt på sin opprinnelige plass. Løen har tidligere blitt nyttet til avl av griser, og deler av 2. etasje ble brukt som hønsehus. Gjennom årenes løp har både løen og eldhuset forfalt.
Askøy kommune bevilget i 2017 midler til utarbeiding av en tilstandsrapport av løen og gjennomføring av strakstiltak for å hindre videre nedbryting.
– Det har vært en lang prosess. Stølen eierseksjonssameie består av ni familier som ikke alltid har vært enige om hva vi skulle gjøre med de gamle bygningene, men med hjelp fra kommunen fikk vi fullt tilslag fra Norsk Kulturminnefond, sier Odland.

De har tidligere fått tilskudd fra kommunen og fylket, og med et tilskudd på 460.000 kroner fra Kulturminnefondet går det nå fremover med restaureringsarbeidet. Odland ser for seg at restaureringsarbeidet trolig vil koste opp mot én million kroner totalt.
– Det er nødvendig med privat finansiering i tillegg, men dette er et samarbeidsprosjekt og et spleiselag. Midlene har utløst et engasjement og vi er en god gjeng som jobber på dugnad. Til gjengjeld får vi et komplett og unikt bygg midt i et massivt utbyggingsområde på Follese, sier Odland.

Løen inngår i et eldre gårdstun på Stølen på Follese. Hovedhuset, løen og eldhuset står fortsatt på sin opprinnelige plass. Foto: Tom-Stian Karlsen

Møteplass for barn og voksne
Askøy har i mange år vært en kommune i vekst, noe som har ført til store endringer av natur- og kulturlandskapet.
– Løen er trolig rundt 150 år gammel og gårdsanlegget forteller om tiden før den omfattende utbyggingen. Vi ser det som verdifullt å sørge for at disse sporene bevares inn i fremtiden. Hvis noen sitter på gamle bilder fra området da gården var i bruk, er vi veldig interessert i det, sier Odland.
Sameiet ønsker å ta vare på sporene som vitner om områdets historie og ser potensiale i å kunne benytte tunet som en møteplass for både barn og voksne.
Løen ligger på andre siden av hovedveien fra Follese barneskole og kan også benyttes av skolen i sammenheng med undervisning dersom det skulle være av interesse.
– Istandsetting av løen vil bidra til et triveligere bomiljø, ikke bare for sameiets innbyggere, men også nabolaget for øvrig, sier Odland.

Travelt på landet
Løen på Follese er ikke den eneste som nå restaureres på Askøy. Et godt stykke inn i Krokåsdalen i Strusshamn finner vi det idylliske småbruket Strusshamnstuen. Her har Jan-Idar Lemvik, konen Linda Mari og datteren Pia, funnet drømmelivet på landet.
De har imidlertid hatt nok å henge fingrene i siden de overtok gårdsbruket i 2015. På gårdstunet står en gammel løe som trolig ble bygget i siste halvdel av 1800-tallet, men som har lidd under tiår med forfall.
– Her har det sikkert vært forfall i 30-40 år. Planen nå er å hindre videre forfall og tilbakeføre bygget til sin opprinnelige stand, sier Jan-Idar Lemvik.
Men det er et omfattende arbeid, løen står rett på stein, det meste er skjevt og mye av treverket er råttent.

 

Linda Mari, Jan-Idar og datteren Pia trives med å leve landlig i Krokåsdalen. De har hendene fulle med å sjonglere småbruk, familieliv og restaurering av en gammel løe fra slutten av 1800-tallet. Foto: Tom-Stian Karlsen

Vil redde bygningen
I senere tid har også taklekkasjer begynt å gjøre seg gjeldende. Løen står nå med kun en presenning som tak for å beskytte noe mot vær og vind.
– Taket er totalt ødelagt, men vi tar litt etter litt. Nå er vi sikkert kommet opp i tusen timers egeninnsats. Hovedtanken er bevaring og sikre dette som et kulturminne, sier Jan-Idar Lemvik.
Jan-Idar og Linda Mari ønsker å redde løen og tilpasse den til ny bruk i form av forsamlingslokale og gårdsaktiviteter.
– Vi ser for oss gjerne en gårdskafé med grovkjøkken og aktiviteter, eller gårdsbutikk. Noe som igjen vil føre til regelmessig vedlikehold og varig liv for bygningen, sier Linda Mari Lemvik, idet hun viser oss rundt inne i den gamle løen.
Parets interesse for historie er stor og arbeidet med restaureringen er hyppig fotodokumentert på gårdens Instagram-konto.
– Hvis noen har historiske bilder fra Krokåsdalen og gården her som de kan dele med oss, er vi veldig takknemlig, sier Linda Mari.

Om Løen i Krokåsdalen bevares og ny bruk blir etablert, vil det være en god begynnelse på varig opprettholdelse av et viktig historisk område for kommunen. Foto: Tom-Stian Karlsen

Vil bevare lokale kulturminner
Askøy kommune er interessert i at de gamle løene på Follese og i Strusshamn blir ivaretatt og tatt i bruk.
– Begge prosjektene er gode eksempler på restaureringsprosjekt. De har fått små tilskudd fra kommunen og fylket som har blitt brukt til å utarbeide tilstandsrapporter. Disse rapportene har videre blitt brukt i søknader om tilskudd fra kulturminnefondet, noe som gir betydelig større bidrag til prosjektene, sier Trond Nesmann Berntsen i kulturavdelingen i kommunen.
Når det gjelder Krokåsdalen, som strekker seg fra Krokåsvågen mot Strusshamn, representerer den et spennende kulturhistorisk miljø. Lenger tilbake i tid var denne strekningen kirkevei til Strusshamn kirke for folk nord for Hauglandsosen.
Om Løen i Krokåsdalen bevares og ny bruk blir etablert, vil det være en god begynnelse på varig opprettholdelse av et viktig historisk område for kommunen.
– Akkurat per i dag har ikke Askøy kommune en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner, men vi håper å legge frem en kulturminneplan i desember, sier Berntsen.

Fakta om løen på Stølen, Follese:

 • Stølen på Follese var tidligere et mindre gårdsbruk bestående av et bolighus og uthus.
 • På et grøntområde nedenfor hovedhuset ligger løen og et eldhus.
 • Arealet er regulert til bevaring og eies i fellesskap av Stølen eierseksjonssameie.
 • Både løen og eldhuset er registrert oppført i tidsrommet 1850-1875.
 • Gårdens utforming og størrelse er representativ for bebyggelsen som tidligere preget bygden, men som det i dag knapt finnes spor av.

Kilder: Stølen eierseksjonssameie, Gamle3hus kulturminnebevaring og Askøy kommune

FAKTA om løen på Fagerbakke, Krokåsdalen

 • Krokåsdalen er dalføret som strekker seg fra Krokåsvågen mot Strusshamn og representerer et spennende kulturhistorisk miljø.
 • Askøy kommunes første vei ble bygget her i 1850-1860.
 • Antatt oppføringstidsrom for hoveddelen av løen på Fagerbakke/stuen er 1840-60, omtrent i samme periode som veien i området ble anlagt.
 • Bygningen fremstår som en typisk vestnorsk driftsbygning for den aktuelle tidsperioden.
 • Løen er oppført i enkelt utformet grindverk med bruk av 2. etasje via en låvebro i bakkant av bygningen.
 • I Krokåsdalen er det også planer om å etablere en kultursti som skal ivareta kulturlandskap og bygninger med historisk interesse. Dette kan bidra til å fremme stedets viktige fortid i kulturminnesammenheng.

Kilder: Gamle3hus kulturminnebevaring/Askøy

Artikkelen sto først på trykk i Askøyværingen, november 2020.

Finn flere gode prosjekter til inspirasjon på våre nettsider.