Veiledning

Obligatoriske vedlegg

Fotodokumentasjon

  • Kulturminnet med sine omgivelser
  • Kulturminnet fra flere retninger
  • Detaljbilder av tilstand og skader
  • Historiske bilder av anlegget/objektet

Fotodokumentasjon er viktig, men vær nøye med utvalget og relevansen for prosjektet.

Kart

Legg ved kart som viser den geografiske lokaliseringen og situasjonskart for eiendommen.

Detaljert tilstandsvurdering

Beskriv nåværende tilstand, skader på kulturminnet, årsak til disse og hvilke konsekvenser det har fått.

Detaljert tiltaksbeskrivelse

Tiltaksbeskrivelsen bygger på tilstandsbeskrivelsen, og tiltak beskrives konkret gjennom planlagt materialbruk, metoder og håndverksteknikker.

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslag eller tilbud fra utførende håndverker og/eller rådgivere

Redegjørelse for kompetanse

Redegjørelse for hvordan det sikres nødvendig kompetanse i prosjektet: Det er vesentlig at det kulturminnefaglige innholdet i prosjektet er sikret gjennom bruk av håndverkere og eventuelt rådgivere med særskilt kompetanse. Søker bør redegjøre for hvordan dette er planlagt løst.

 

Andre vedlegg (der det er relevant for søknaden – ikke obligatoriske)

  • Bekreftelse på lån, garantier og tilsagnsbrev for privat/offentlig tilskudd.
  • Bekreftelse på formell status.
  • Dispensasjon/godkjenning av tiltak på fredet anlegg fra antikvarisk myndighet: Henholdsvis fra Riksantikvaren, byantikvar, fylkeskommune, Sametinget.
  • Byggetillatelse/dispensasjon fra kommunen hvis tiltaket er søknadspliktig: Undersøk med kommunen på forhånd hva som er søknadspliktig.
  • Redegjørelse for andre tiltak som planlegges på kulturminnet: Tiltak som planlegges i perioden et tilsagn gjelder for, som er de nærmeste tre årene, oppgis her.
  • Fullmakter i de tilfeller hvor det er flere eiere og ikke alle har signert søknaden.

Andre anbefalte vedlegg (ikke obligatoriske)

Uttalelse om prosjektet og objektet/anlegget/området og dets historie: Dette kan være uttalelse fra Riksantikvaren, fylkeskommune, byantikvar, museer, bygningsvernsentre, historielag og museer.

Løpende saksbehandling

Kulturminnefondet behandler alle søknader løpende. Det betyr at du allerede når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.

Du kan også søke om støtte til fag- og handverksseminarer.

Søknaden sendes gjennom vår elektroniske søknadsportal.

Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond.

Kulturminnefondet får hvert år sin instruks fra Klima- og Miljødepartementet gjennom et tildelingsbrev og vedlagt instruks.