Jeg har fått tilskudd

Utbetalinger skjer etterskuddsvis i takt med prosjektets framdrift

Jeg har fått tilskudd - hva gjør jeg nå?

Når du har fått tilsagnsbrevet fra oss, må du akseptere det gjennom et akseptskjema. Når prosjektet og utgiftene er i gang, sender du inn anmodning om delutbetaling, gjerne flere ganger i løpet av prosjektperioden. Er prosjektet ditt sluttført, må du sende oss en sluttrapport.
Alle disse skjemaene finner du her.

Det hender at det oppstår endringer i prosjektet ditt underveis, og da er det mulig å søke om endring av tiltak eller vilkår.
Vi anbefaler at du tar kontakt med oss om dette skulle oppstå.

Tilsagnsprosess

Dokumenter

1. Akseptskjema

Tilsagnet du har fått må aksepteres gjennom et akseptskjema. Du signerer på at du kjenner retningslinjene og forutsetningene for tilskuddet, og aksepterer disse sammen med vilkårene slik de fremkommer i tilsagnsbrevet hvor vedtaket om tilskudd står.

PDF, 83kb

Aksept av vilkår for tilskudd

PDF, 83kb

Aksept av vilkår for tilskot

2. Anmodning om delutbetaling

Første delutbetaling skjer når prosjektet er startet, og når det er innsendt dokumentasjon i form av bilder, beskrivelser og dokumenterte kostnader (faktura/bilag). Dette sendes inn sammen med anmodning om utbetaling. Alle delutbetalinger skjer etterskuddsvis, og du kan be om utbetalinger flere ganger etter hvert i løpet av prosjektperioden.

Kulturminnefondet kan ved gjennomgang av rapporter be om kopi av regnskapsbilag før utbetaling.

Doc, 131kb

Delrapport

3. Anmodning om sluttutbetaling

Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være avsluttet. Sluttrapporten må beskrive faglig gjennomføring, regnskap og hvordan tilskuddet er anvendt. Ved lavere kostnader i sluttregnskap i forhold til budsjett, kan tilskuddet bli redusert.

For tilsagn over kr. 250.000 skal sluttregnskap være revisorbekreftet. Faktura og bilag legges ved for alle tilsagn.

PDF, 90kb

Sluttrapport

PDF, 1856kb

Eksempel på sluttrapport

Endringer i prosessen

Dokumenter

Søknad om endring av tiltak og/eller vilkår

XLS, 23kb

Prosjektregnskap

Søknad om forlengelse av tilsagnets gyldighet

Følg vilkårene

Kulturminnefondet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling hvis det gis uriktige opplysninger, eller hvis prosjektet ikke blir gjennomført slik det er satt vilkår om. Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond.

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

X

Del dette med en venn