Jeg har fått tilskudd

Utbetalinger skjer etterskuddsvis i takt med prosjektets framdrift

Jeg har fått tilskudd - hva gjør jeg nå?

Når du får tilskudd fra oss, må du akseptere det. Tilskudd utbetales etterskuddsvis etter at vi har mottatt rapport fra deg. Du har anledning til å sende flere delrapporter. Hvis det skjer endringer i ditt prosjekt, må du ta kontakt med våre saksbehandlere for rådgivning. All saksbehandling skjer i vårt søknadssenter. Logg inn i søknadssenteret

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss hvis du har spørsmål vedrørende saksbehandling.

 

Vis gjerne at du har fått tilskudd fra oss

Eiere som har fått støtte av Kulturminnefondet kan få tilsendt et banner til å henge opp på vegg eller stillas på sitt pågående prosjekt, med teksten «Dette kulturminnet settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet».

Velg hvilket banner du vil ha i dette skjemaet Vi sender det kostnadsfritt!

Tilsagnsprosess

1. Aksept

Tilsagnet du har fått må aksepteres. Du bekrefter at du kjenner retningslinjene og forutsetningene for tilskuddet, og aksepterer disse sammen med vilkår for tilsagnet slik de fremkommer i tilsagnsbrevet.

2. Anmodning om delutbetaling

Første delutbetaling skjer etter at prosjektet er påbegynt. Du må sende inn dokumentasjon i form av bilder og beskrivelser av hva som er gjort. Du må også dokumenterte kostnader i form av faktura/bilag, og timelister for dugnad. Dette sendes inn sammen med anmodning om utbetaling. Alle delutbetalinger skjer etterskuddsvis, og du kan be om utbetalinger flere ganger etter hvert i løpet av prosjektperioden.

Gå inn på den elektroniske søknadsportalen og legg inn anmodning om delutbetalinger her.

Om du ikke kan bruke den elektroniske søknadsportalen, finner du skjema her: Delrapport

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler for ditt fylke her.

Kulturminnefondet kan ved gjennomgang av rapporter be ytterligere dokumentasjon.

3. Anmodning om sluttutbetaling

Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være avsluttet. Sluttrapporten må beskrive faglig gjennomføring med regnskap. Det skal også legges ved bilder som viser tilskuddet er anvendt. Ved lavere kostnader i sluttregnskap i forhold til budsjett, kan tilskuddet bli redusert, jfr. Forskrift for Norsk Kulturminnefond

Gå inn på den elektroniske søknadsportalen og legg inn anmodning om sluttutbetaling her.

Om du ikke kan bruke den elektroniske søknadsportalen, finner du skjema her: Sluttrapport.

For tilsagn over kr. 250.000 skal sluttregnskap være revisorbekreftet.

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler for ditt fylke her. 

Endringer i prosessen

Søknad om endring av tiltak og/eller vilkår

Alle tilsagn tar utgangspunkt i søknader. Tilsagn fra Kulturminnefondet har beskrivelse av hva det er gitt tilskudd til og vilkår for tilsagnet. Ved endringer av faglig, økonomisk og/eller framdriftsmessig art, kan du søke om omdisponering av tilskuddet. Søknad om dette gjør du i søknadssenteret.

Søknad om forlengelse av tilsagnets gyldighet

Tilsagnet er gyldig tilsagnsåret og de to påfølgende kalenderåra. Det er viktig at du planlegger ditt prosjekt for rask og god gjennomføring. I godkjent aksept av vilkårene har du oppstartsdato og sluttdato for tiltaket. Søknad om dette gjør du i søknadssenteret

Følg vilkårene

Kulturminnefondet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling hvis det gis uriktige opplysninger, eller hvis prosjektet ikke blir gjennomført slik det er satt vilkår om. Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond.

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

[easy-social-share]