Jeg har fått tilskudd

Utbetalinger skjer etterskuddsvis i takt med prosjektets framdrift

Jeg har fått tilskudd - hva gjør jeg nå?

Kulturminnefondet har utviklet et nytt elektronisk søknadssenter, som skal gjøre det bedre, tryggere og enklere for deg som søker. Onsdag 29. mai 2019 tas det i bruk. Fra og med tirsdag 28. mai 2019 vil den gamle søknadsportalen ikke lenger være tilgjengelig. Hvis du allerede har begynt på en søknad vil denne automatisk overføres til det nye søknadssenteret.

Når du har fått tilsagn fra oss, må du akseptere det. Når prosjektet og utgiftene er i gang, sender du inn anmodning om delutbetaling, gjerne flere ganger i løpet av prosjektperioden. Er prosjektet ditt sluttført, må du sende oss en sluttrapport. Alt dette rapporterer du på i Kulturminnefondets søknadssenter.

Det hender at det oppstår endringer i prosjektet ditt underveis, og da er det mulig å søke om endring av tiltak eller vilkår.
Vi anbefaler at du tar kontakt med oss om dette skulle oppstå.

 

Vis gjerne at du har fått tilskudd fra oss

Eiere som har fått støtte av Kulturminnefondet kan få tilsendt et banner til å henge opp på vegg eller stillas på sitt pågående prosjekt, med teksten «Dette kulturminnet settes i stand med støtte fra Kulturminnefondet».

Velg hvilket banner du vil ha i dette skjemaet for å få tilsendt kostnadsfritt banner til ditt prosjekt!

Tilsagnsprosess

1. Aksept

Tilsagnet du har fått må aksepteres. Du bekrefter at du kjenner retningslinjene og forutsetningene for tilskuddet, og aksepterer disse sammen med vilkårene slik de fremkommer i tilsagnsbrevet hvor vedtaket om tilskudd står.

2. Anmodning om delutbetaling

Første delutbetaling skjer når prosjektet er startet, og når det er innsendt dokumentasjon i form av bilder, beskrivelser og dokumenterte kostnader (faktura/bilag). Dette sendes inn sammen med anmodning om utbetaling. Alle delutbetalinger skjer etterskuddsvis, og du kan be om utbetalinger flere ganger etter hvert i løpet av prosjektperioden.

Gå inn på den elektroniske søknadsportalen og legg inn anmodning om delutbetalinger her.

Om du ikke kan bruke den elektroniske søknadsportalen, finner du skjema her: Delrapport

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler for ditt fylke her.

Kulturminnefondet kan ved gjennomgang av rapporter be om kopi av regnskapsbilag før utbetaling.

3. Anmodning om sluttutbetaling

Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være avsluttet. Sluttrapporten må beskrive faglig gjennomføring, regnskap og hvordan tilskuddet er anvendt. Ved lavere kostnader i sluttregnskap i forhold til budsjett, kan tilskuddet bli redusert.

Gå inn på den elektroniske søknadsportalen og legg inn anmodning om sluttutbetaling her.

Om du ikke kan bruke den elektroniske søknadsportalen, finner du skjema her: Sluttrapport.

For tilsagn over kr. 250.000 skal sluttregnskap være revisorbekreftet. Faktura og bilag legges ved for alle tilsagn.

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler for ditt fylke her. 

Endringer i prosessen

Søknad om endring av tiltak og/eller vilkår

Søknad om forlengelse av tilsagnets gyldighet

Følg vilkårene

Kulturminnefondet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling hvis det gis uriktige opplysninger, eller hvis prosjektet ikke blir gjennomført slik det er satt vilkår om. Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond.

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

[easy-social-share]