Søknadsfristen nærmer seg!

Stikken tilpasses med øks og spikres med 2,5’’ spiker. For å få en god arbeidsrytme jobber flere mot samme anlegg. (Foto: Einar Engen, Kulturminnefondet)

Fristen for å søke Kulturminnefondet om tilskudd til ditt kulturminne nærmer seg med stormskritt. Er du godt i gang enda?

Vår ordinære søknadsfrist er 1. november hvert år, og for å få midler i 2018 må søknaden din være hos oss innen 1. november 2017. Søknad til Kulturminnefondet skal sendes på elektronisk søknadsskjema, og på våre søknadsider får du god hjelp både før og underveis i søknaden din.

Du kan selvfølgelig også kontakte oss på tlf. 73 10 36 00, e-post, eller direkte til en av våre ansatte.

Tips når du søker »

I 2017 fikk 488 prosjekter støtte fra Kulturminnefondet på til sammen ca. 95 millioner kroner. Siden oppstarten i 2003, har nesten 4200 kulturminner blitt satt i stand med midler fra Kulturminnefondet.

Se listen over årets prosjekter her.

Løpende tilskuddsordninger

I tillegg til den ordinære søknadsrunden, har vi to tilskuddsordninger som behandles løpende gjennom året.

Formålet med straks- og sikringstiltak er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og stoppe forfallet inntil eierne får mulighet til å gjøre mer. Støtten går til tiltak som hindrer videre forfall i påvente av istandsetting.

Kulturminnefondet ønsker også å bidra til å utvikle faglige møteplasser i ulike deler av landet, der relevante faglige temaer innenfor kulturminnevern og bygningsvern blir tatt opp. Målgruppen for ordningen med støtte til fag- og håndverkseminarer er lokale ildsjeler, lag, foreninger og frivillige kulturvernorganisasjoner som jobber for å øke bevisstheten om viktigheten av å ivareta kulturarven.

Ordningene med støtte til straks- og sikringstiltak og støtte til fag- og handverksseminarer behandles løpende gjennom året.

Se listen over prosjekter som har fått støtte til straks- og sikringstiltak og fag- og håndverksseminarer så langt i år.

Kulturminnefondets formål

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner.

Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte, eller foreninger for slike virksomheter.

Mer om Kulturminnefondets prioriteringer.

X

Del dette med en venn