Veiledning

Støtte til sikrings- og strakstiltak

Hovedformålet med ordningen er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og støtten går til tiltak som hindrer videre forfall i påvente av istandsetting. Det gis også støtte til mindre istandsettingstiltak.

Styret for Kulturminnefondet har avsatt midler til formålet, og søknadene behandles fortløpende gjennom året. Tilskuddsbeløpet har en øvre grense på kr 50.000. Kulturminnefondets andel kan utgjøre inntil 50% av totale kostnader, men dekker ikke dugnad og egne materialer/maskiner.

Hvilke tiltak støttes?
 • Midlertidig tetting av tak.
 • Midlertidig tetting av dører og vinduer for å hindre inndriv av regn og snø.
 • Avstiving med midlertidige sikringsanordninger for å hindre utglidning og sammenrasing av for eksempel fundamenter og kjellere, vegger og tak.
 • Mindre istandsettingstiltak eller enkle reparasjoner.
Det prioriteres ikke tilskudd til:
 • Allerede utført arbeid
 • Fredete kulturminner
 • Kulturminner som eies av offentlig virksomhet
 • Flere sikrings- og strakstiltak på samme objekt i samme år.

 

Hvem kan søke?

Private eiere av verneverdige kulturminner.

Søknaden sendes på vår elektroniske søknadsportal »

For å søke om tilskudd til sikrings- og strakstiltak sender du oss søknad med
 • Navn på søker og eier med kontaktinformasjon, (postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, prosjektadresse).
 • Informasjon om hvordan tiltakene skal utføres.
 • Bilder som viser kulturminnet og skader på dette.
 • Budsjett som viser kostnader og hvordan disse skal finansieres inkludert beløp det søkes om.
 • Informasjon om andre framtidige planlagte tiltak.
Forutsetninger
 • Tiltaket skal gjennomføres så fort som mulig.
 • Sluttrapport med anmodning om utbetaling sendes så fort tiltaket er gjennomført.
 • Utført arbeid dokumenteres ved en kort beskrivelse, regnskap og foto.
 • Utbetaling gjøres etterskuddsvis ved godkjenning av rapport og regnskap.
 • Forskrift for Kulturminnefondet gjelder for ordningen »
Kontaktinformasjon

Kulturminnefondet, Bergmannsgata 17, 7374 Røros
Tlf.: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no

Hvem kan søke?

Private eiere av verneverdige kulturminner.

Søk her

Søknaden sendes inn på vår elektroniske søknadsportal »
De som ikke har tilgang til internett, kan søke per post.

Kontaktinformasjon

Kulturminnefondet, Bergmannsgata 17, 7374 Røros
Tlf.: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no


X

Del dette med en venn