Veiledning

Støtte til sikrings- og strakstiltak 2017

Hovedformålet med ordningen er å bidra til å hindre at kulturminner går tapt, og stoppe forfallet inntil eierne får mulighet til å gjøre mer. Støtten går til tiltak som hindrer videre forfall i påvente av istandsetting.

Styret for Kulturminnefondet har avsatt 3,5 millioner kroner til formålet, og søknadene behandles fortløpende gjennom året.
Tilskuddsbeløpet har en øvre grense på 50.000,- og nedre grense på 10.000,-, inntil 50% av faktiske kostnader.

Hvilke tiltak støttes?

 • Midlertidig tetting av tak.
 • Midlertidig tetting av dører og vinduer for å hindre inndriv av regn og snø.
 • Avstiving med midlertidige sikringsanordninger for å hindre utglidning og sammenrasing av for eksempel fundamenter og kjellere, vegger og tak.
 • Mindre istandsettingstiltak eller enkle reparasjoner.
Det prioriteres ikke tilskudd til:
 • Tidligere utført arbeid
 • Fredete kulturminner
 • Kulturminner som eies av offentlig virksomhet
Hvem kan søke?

Private eiere av verneverdige kulturminner.

Søk her

Søknaden sendes inn på vår elektroniske søknadsportal »
De som ikke har tilgang til internett, kan søke per post.

For å søke om strakstiltak sender du oss søknad med:
 • Opplysninger om søker: Navn på søker og eier med kontaktinformasjon, (telefonnummer, e-postadresse, postadresse, bankkontonummer, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, prosjektadresse).
 • Informasjon om hvordan sikring og strakstiltak skal utføres.
 • Bilder som viser kulturminnet og skader på dette.
 • Budsjett som viser kostnader og finansiering skal være vedlagt (hva tiltaket koster med opplysninger om hva som skal kjøpes av varer og tjenester).
Forutsetninger
 • Kulturminnefondets tilskuddsbeløp har en øvre grense på kr 50.000, og nedre grense på kr 10.000.
 • Forskrift for Kulturminnefondet gjelder for ordningen »
 • Tiltaket skal gjennomføres i løpet av 2017.
 • Utført arbeid dokumenteres ved en kort beskrivelse, regnskap og foto.
 • Sluttrapport med anmodning om utbetaling sendes så fort tiltaket er gjennomført.
 • Utbetaling gjøres etterskuddsvis ved godkjenning av rapport og regnskap.
Kontaktinformasjon

Kulturminnefondet, Bergmannsgata 17, 7374 Røros
Tlf.: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no

Hvem kan søke?

Private eiere av verneverdige kulturminner.

Søk her

Søknaden sendes inn på vår elektroniske søknadsportal »
De som ikke har tilgang til internett, kan søke per post.

Kontaktinformasjon

Kulturminnefondet, Bergmannsgata 17, 7374 Røros
Tlf.: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no


X

Del dette med en venn