FAQ - Ofte stilte spørsmål

For deg som har fått tilskudd

Noen av henvendelsene vi får dreier seg ofte om det samme. Her har vi samlet et knippe av de vanligste spørsmålene, i håp om å kunne lette søknadsskrivingen for mange. Finner du ikke ut av det her, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på annet vis.

Når kan jeg starte arbeidene?

Arbeidene kan ikke starte før vedtak er fattet og tiltak og vilkår er gjort kjent for tilskuddsmottaker, for eksempel i tilsagnsbrevet. Dette gjelder kun for tiltakene som er omsøkt, og gjelder ikke midlertidig sikringsarbeid som hindrer forfall. Det er også mulighet for å søke om støtte til straks- og sikringstiltak.

Kan jeg sende tilleggssøknad om det dukker opp uforutsette utgifter?

Nei, da må det søkes om omgjøring eller omdisponering når det uforutsette oppstår, knyttet til framdrift. Det kan være tekniske utfordringer, uforutsette skader, eller økonomiske endringer.

Jeg blir ikke ferdig innen fristen, kan jeg få lengre tid på å ferdigstille prosjektet mitt?

Ja, tilskudd gis normalt med gyldighet tilsagnsåret og de to påfølgende kalenderår. Utsettelse utover dette kan gis, men det må skriftlig søkes om og begrunnes.

Må jeg bruke samme håndverker som jeg hadde ført opp i søknadsskjemaet da jeg søkte?

Nei, det er ikke krav om dette, men det er en fordel at håndverkeren som kjenner objektet, og har gitt kostnadsoverslag, benyttes.

Hvordan skal jeg rapportere for prosjektet og hva skal jeg sende inn?

Det skal rapporteres på skjemaer som du finner her »

Hvordan rapporteres dugnad?

Dugnad er eget eller andres arbeid på fritid, og er fastsatt til 200,- kroner per time. Dette utbetales ikke, men gjelder som inntekt og utgift i budsjettet, og inngår som en del av den private medfinansieringen (som egne materialer og maskiner). Dokumentasjon på dugnadsarbeidet bør sendes med, gjerne i form av timelister.

Hva gjør jeg for å få utbetalt tilskuddet?

Første del av tilskuddet utbetales etter dokumentert oppstart og medgåtte utgifter. Denne dokumentasjonen kan være bilder eller faktura for utført arbeid. Øvrig utbetaling skjer etterskuddsvis i tråd med framdrift i prosjektet.

Regnskapet ved sluttrapportering: Hva om det ble dyrere og hva om det ble billigere?

Tilskudd gis med prosentandel av kostnader, og blir kostnadene mindre, blir det billigere for alle parter. Blir det dyrere, må eier dekke merkostnaden (egne midler eller andre tilskudd). Blir det store faglige endringer i prosjektet, eller mye økning i kostnadene, er det anledning til å søke om omdisponering eller omgjøring av tilskuddet.