Veiledning

Tips om tilskuddsordninger

På denne siden finner du oversikt over statlige, regionale og kommunale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak. Du finner også en oversikt over private stiftelser og fond. Vi tar forbehold om at oversiktene kan være mangelfulle, men send oss gjerne en e-post med tips om andre relevante tilskuddsordninger.

Statlige tilskuddsordninger til kulturminnetiltak

Her presenteres en oversikt over statlige tilskuddsordninger til kulturminnetiltak. Legg merke til at de ulike ordningene har forskjellige satsingsområder.

SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket: Midlene fordeles av Landbruksdirektoratet, og satsingsområde avhenger av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi. Søknaden sendes til din kommune.

NMSK – nærings- og miljøtiltak i skogbruket: Midlene fordeles av Landbruksdirektoratet, og satsingsområde avhenger av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi. Søknaden sendes til din kommune.

RMP – regionale miljøtilskudd i landbruket: Midlene fordeles av Landbruksdirektoratet, og satsingsområde avhenger av fylkesmannens prioriteringer. Søknaden sendes til din kommune.

Tilskudd til vern og sikring av freda bygg og anlegg: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for freda bygninger i privat eie. Søknaden sendes fylkeskommunen.

Tilskudd til samisk kulturminnevern: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og satsingsområde er vedlikeholds- og restaureringsarbeid. Søknaden sendes Sametinget.

Tilskudd til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og skal sikre og ta vare på kunnskap om arkeologiske kulturminner. Søknaden sendes fylkeskommunen.

Tilskudd til middelalderbygninger og anlegg: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for stavkirker, bevaringsprogrammet for ruiner og bevaringsprogrammet for freda bygninger i privat eie. Søknaden sendes til Riksantikvaren.

Tilskudd til kystkultur: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for freda bygninger i privat eie. Søknaden sendes fylkeskommunen.

Tilskudd til freda og andre særlige verdifulle kulturmiljø og landskap: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og satsingsområde er freda kulturmiljø etter kulturminneloven eller andre viktige kulturmiljø og landskap. Søknaden sendes til fylkeskommunen.

Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner og bevaringsprogrammet for bergkunst. Søknaden sendes til fylkeskommunen.

Tilskudd til fartøyvern: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for fartøy. Søknaden sendes til Riksantikvaren.

Tilskudd til fartøyvernsentre: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for fartøy. Søknaden sendes til Riksantikvaren.

Tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner:  Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Søknaden sendes til Riksantikvaren.

Tilskudd til forvaltning og vedlikehold av kulturminner på World Heritage List:  Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for verdensarven. Søknaden sendes til kommunen/fylkeskommunen/fylkeskonservatoren/Riksantikvaren.

Tilskudd til brannsikring og beredskapstiltak: Midlene fordeles av Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren, og går under bevaringsprogrammet for brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker. Søknaden sendes til fylkeskommunen/Riksantikvaren.

Rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg: Midlene fordeles av Husbanken, og ordningen er for freda og verneverdige kirker (rettet mot kommuner og kirkeeiere). Søknaden sendes til Husbanken.

Tilskudd til kystkultur: Midlene fordeles av Nærings- og fiskeridepartementet, og satsingsområde er kystkultur/matkultur tilknyttet kysten. Søknaden sendes til Nærings- og fiskeridepartementet.

Verdensarv; vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan: Midlene fordeles av Landbruksdirektoratet/Miljødirektoratet/Riksantikvaren, og satsingsområde er vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan. Kontakt Fylkesmannens landbrukskontor for mer informasjon.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket: Midlene fordeles av Landbruksdirektoratet/Miljødirektoratet/Riksantikvaren, og satsingsområde er 22 utvalgte områder. Kontakt Fylkesmannens landbrukskontor for mer informasjon.

Regionale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak

Sametinget og fylkeskommunene kan ha egne tilskuddsordninger til kulturminnetiltak. Her følger en oversikt over de ordningene som finnes i dag. Vi anbefaler at du tar kontakt med fylkeskommunen eller Sametinget dersom du har spørsmål. Søknad til ordningene her sendes de respektive fylkeskommunene. 

Kulturminner med regional og lokal høy verdi: Midlane fordeles av Møre og Romsdal fylkeskommune. Søknaden sendes Møre og Romsdal fylkeskommune.

Forvaltning og drift av verna fartøy: Midlane fordeles av Hordaland fylkeskommune. Søknaden sendes Hordaland fylkeskommune.

Sikring og istandsetjing av verna fartøy: Midlane fordeles av Hordaland fylkeskommune, til verna fartøy. Søknaden sendes Hordaland fylkeskommune.

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland: Midlane fordeles av Hordaland fylkeskommune til kommunen. Tilskot går til istandsetting av verna kulturminne prioritert av kommunen i kulturminneplanen, regulert til vern/omsynsone eller har høg regional verdi. Det er og mogleg å søke støtte til tiltak i handlingsplan av kulturminneplan. Søknad sendes kommunen.

Redningsplanken: Midlene fordeles av Troms fylke, og er til hastetiltak/sikringstiltak på verneverdige bygg og anlegg.

Tilskudd til kulturminnetiltak: Midlene fordeles av Trøndelag fylkeskommune, og satsingsområde er kulturminner i regional kulturminneplan.

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg: Midlene fordeles av Rogaland fylkeskommune, og satsingsområde er jærhus, kystkultur, bygninger i hensynssoner, bygninger med verneklasse A i SEFRAK.

Tilskudd bygningsvern: Midlene fordeles av Vest-Agder fylkeskommune, og satsingsområde er bevaringsverdige bygg fra etter 1650, og bygg/anlegg i hensynssoner og/planer.

Tilskudd til kulturminnevern: Midlene fordeles av Aust-Agder fylkeskommune, og er til freda og bevaringsverdige kulturminner.

Støtte til immaterielt kulturvern: Midlene fordeles av Aust-Agder fylkeskommune, og satsingsområde er formål og aktiviteter som støtter immaterielt kulturvern.

Tilskudd til verneverdige kulturminner: Midlene fordeles av Vestfold fylkeskommune, og går til verneverdige kulturminner.

Tilskudd til forundersøkelse eller arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg: Midlene fordeles av Oppland fylkeskommune, og går til fredete bygg og anlegg.

Tilskudd til strakstiltak/sikringstiltak på verneverdige bygninger og anlegg: Midlene fordeles av Oppland fylkeskommune, og går til både freda og verneverdige kulturminner.

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg: Midlene fordeles av Hedmark fylkeskommune, og går til verneverdige bygg og anlegg.

Tilskudd til kommunale kulturvernplaner: Midlene fordeles av Akershus fylkeskommune, og bare kommuner kan søke.

Utviklingsmidler til pilegrimsleden i Akershus: Midlene fordeles av Akershus fylkeskommune, og satsingsområde er utbedring av leden og bygninger tilknyttet leden, åpne kirker, relaterte arrangement, formidling, sommervann og produkter og produktutvikling.

Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg, samt kystkultur: Midlene fordeles av Østfold fylkeskommune, og satsingsområde er kulturhistorisk verdifulle bygg og anlegg som ikke er freda.

Tilskudd til ikke-fredete kulturminner og -miljøer: Midlene fordeles av Buskerud fylkeskommune, og satsingsområde er verneverdige bygninger i hensynssoner eller verdifulle miljøer.

Kommunale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak

Her følger en oversikt over kommuner som har egne tilskuddsmidler. Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen hvis du har spørsmål. Nærmere informasjon om hver ordning får du ved å følge lenkene. Ordningene kan ha forskjellige satsingsområder. Søknad sendes de respektive kommunene.

Tilskudd til istandsetting av kulturminner: Midlene fordeles av Byantikvaren i Oslo kommune, og satsingsområde er freda og verneverdige bygg og anlegg i privat eie.

Tilskudd til museer, historie og kystkultur: Midlene fordeles av Bergen kommune, og er til frivillige og profesjonelle prosjekter om formidling av fortiden, bl.a. arrangementer, jubileer, trykksaker, nettprosjekter, utstillinger, og alle typer kystkultur og fartøyverntiltak.

Tilskudd til museumsutviklingsprosjekter: Midlene fordeles av Bergen kommune, og retter seg mot de konsoliderte museene til større prosjekter fra frivillig sektor og felles prosjekter innen feltet.

Tilskudd til kulturminnevern: Midlene fordeles av Sandnes kommune, og går til kulturminner og kulturmiljøer i privat eie (i samsvar med kulturminneplan).

Restaureringsfondet: Midlene fordeles av Levanger kommune, og satsingsområde er restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum.

Tilskudd til kulturminnevern: Midlene fordeles av Rennesøy kommune. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Kulturminnefond: Midlene fordeles av Radøy kommune, og går til kulturminner i kommunen.

Tilskudd til kulturminneformål: Midlene fordeles av Utsira kommune, og går til istandsetting av faste, fredete kulturminner.

Private stiftelser og fond – midler til kulturminnetiltak

Det finnes flere ulike fond, stiftelser, legater og ideelle organisasjoner som deler ut midler til kulturminnetiltak. Her presenteres en oversikt over noen av disse. Mer informasjon om de ulike aktørene får du ved å følge lenkene. Legg merke til at det kan variere fra år til år hvilke prosjekter aktørene støtter, og det er lurt å undersøke hvilke satsingsområder som gjelder til enhver tid. Legatsiden har oversikt over flere forskjellige støtteordninger, noen av disse gjelder også tilskudd til kulturminnetiltak.

Sparebankstiftelsen DnB NOR: Midlene fordeles av Sparebankstiftelsen. Ordningen har geografisk avgrensning, men det finnes 22 forskjellige stiftelser nasjonalt.

Sat Sapienti: Midlene fordeles av Sat Sapienti legat, og går til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge.

Stiftelsen UNI: Midlene fordeles av Stiftelsen UNI, som er en allmennyttig stiftelse som verner mennesker og fortidsminner.

Gjensidigestiftelsen: Midlene fordeles av Gjensidigestiftelsen, som vil fremme trygghet og helse.

Rydd et kulturminne: Midlene fordeles av Norsk kulturarv, og går til skjøtsel av kulturminner.

Major og advokat Eivind Eckbos legat: Midlene fordeles av styret i Eckbos legat. Legatet har ti satsingsområder, deriblant; norsk kunst, kulturliv og kulturvern.

Ingeborg og Rode R. Wardenærs legat: Midlene fordeles av Rendalen kommune, og formålet er å yte støtte til bevaring av kulturminner i Øvre-Rendal.

Ivar Anker Heltzens minnefond: Midlene fordeles av styret i Rana historielag, og formålet er å yte støtte til kulturelle tiltak på Helgeland.

«Ta et tak»-aksjonen: Midlene fordeles av Norsk Kulturarv og retter seg mot våningshus og driftsbygninger.

Kontakt kommunen der tiltaket skal gjennomføres for mer informasjon om tilskuddsordningen.

Søknadsskjema og forskrift for SMIL ligger også på Landbruksdirektoratets nettsider.
Telefon sentralbord: 24 13 10 00

Landbruksdirektoratets logo
Vedlagte filer
# Filtype Filstørrelse Last ned
1 .pdf 1,21 MB 4.1-Statlige-tilskuddsordninger.pdf
2 .pdf 1,23 MB 4.2-Regionale-tilskuddsordninger.pdf
3 .pdf 751,33 KB 4.3-Kommunale-tilskuddsordninger.pdf
4 .pdf 681,21 KB 4.4-Private-stiftelser-og-fond-ny.pdf