Bilder
Google

Bergly i Hamningberg

Terje K. Karlsen fikk i 2007 tilskudd til istandsetting av fjøstilbygget på Bergly i Hamningeberg.

Sted

Web

Kystkultur

Kystkultur

Bergly i fiskeværet Hamningberg

Bergly ligger i det fraflyttede fiskeværet Hamningberg ytterst på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark. Området er regulert til spesialområde for bevaring, og det er valgt ut som pilotprosjekt under Verdiskapingsprogrammet innen kulturminneområdet.

Verdiskapingsprogrammet er initiert av Miljøverndepartementet. «Hamningberg – Med varsomhet som forutsetning» er ett av totalt elleve pilotprosjekter som er valgt ut. Det overordnede målet for programmet er å medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i samfunnsutviklingen. Programstyring og koordinering er lagt til Riksantikvaren.

Bergly er en del av et program som skal medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i samfunnsutviklingen.

Et delmål for arbeidet er at kulturarven skal bli tatt bedre vare på, og det er spesielt i forhold til dette punktet at Kulturminnefondets midler skal komme til anvendelse. Visjonen for prosjektet i Hamningberg er: «Hamningberg – det best bevarte og levende kulturminneområdet i Varanger».

Anlegget er fra 1928 og består av et bolighus og et fjøs, begge i 1 ½ etasje, som er sammenbygd med en gang (Varangerhus type 4).

Kulturminnefondet ga høsten 2007 tilskudd til istandsetting av fjøstilbygget. Fjøset er en kombinert tømmer- og bindingsverkskonstruksjon, som delvis er kledd med panel. Tilskudd ble gitt til utbedring av råteskader i gulvåser, sviller, tømmerkasse og kledning, istandsetting av taksperrer og taktro, legging av ny papp på taket samt restaurering av vinduer.

Arbeidene ble utført av bygningsvernhandverkerne Arild Bjarkø og Arne Graven med god handlangerhjelp fra tillskuddsmottaker Terje K. Karlsen. Prosjektet ble gjennomført med varsomhet som forutsetning, og istandsettingen vil være et viktig bidrag for å gjøre Hamningberg til det best bevarte og levende kulturminneområdet i Varanger.