Aktuelt

Ukategorisert

Nye mål i kulturminnemeldingen

«Engasjement, bærekraft og mangfold» er stikkordene i kulturminnemeldingen «Nye mål i kulturmiljøpolitikken» fra Klima- og miljødepartementet som ble lagt frem fredag 17. april. Stortingsmeldingen inneholder nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken.

– Ny bruk av gamle bygninger bidrar til å redusere klimagassutslippene og til å redusere produksjonen av avfall. Den bygde kulturarven er slik sett et bidrag i omstilling til sirkulærøkonomi og et moderne og bærekraftig lavutslippssamfunn. Kulturminner og kulturmiljø spiller en sentral rolle i bærekraftig byutvikling, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om kulturminnemeldingen.

De nye nasjonale målene i kulturmiljøpolitikken legger vekt på engasjement, bærekraft og mangfold:

  • Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.
  • Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging.
  • Et mangfold av kulturmiljø skal bli tatt vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelser og bruk.

I stortingsmeldingen kommer det frem at gjenbruk og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av hensyn til klima, ressursbruk og økonomi. Det kan til for eksempel være mer klimavennlig å ta vare på gamle bygninger fremfor å rive og bygge nytt. Regjeringen legger opp til å fortsatt styrke Kulturminnefondet og arbeide for at fondets midler bidrar strategisk for å nå de nasjonale kulturmiljømålene. Les mer på regjeringens nettsider.

Stortingsmeldingen om nye mål i kulturmiljøpolitikken.

Om Kulturminnefondet:

Private eiere av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminner, som:  

  • hus og bygninger 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap 

Vårt søknadssenter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad