Kulturminners miljøstatus på verdens miljødag

Kulturminners miljøstatus på verdens miljødag

På verdens miljødag 5. juni presenterer miljøforvaltningen Norges miljøstatus for 2021. Norges 24 miljømål er fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima, og polarområdene.

I Norge finnes mange unike kulturmiljøer og kulturminner som gamle bygninger, båter og gravhauger. Kulturminner er spor vi mennesker har satt etter oss. De kan fortelle oss mye om livet i tidligere tider. Norge har satt tre miljømål for kulturminner og kulturmiljøer. Se målene under og les mer på Miljøstatus, som er oppdatert i forbindelse med Verdens miljødag. 

Mål 2.1
Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø

Norge har over 300.000 bygninger fra før år 1900. Rundt 8.500 av disse er fredet.

Det er et politisk mål at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø. Den frivillige deltakelsen i Noreg er høy, sett i internasjonal sammenheng, og det frivillige kulturarvarbeidet står sterkt.

Bakklandet Skydsstasjon. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Mål 2.2 

Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging 

Kulturmiljø settes ofte under press. Befolkningsvekst i de større byene fører til utbygging og fortetting for å redusere reiseavstander og unngå å bygge i nye områder. 

Det er et politisk mål at kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. 

Foto av Sogndalstrand Foto: Trond Isaksen

Mål 2.3 

Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk 

I Norge er det spor etter menneskers liv og virke over en periode på mer enn 11.000 år. Disse sporene vitner om ulike kulturtradisjoner og historiske hendelser. 

Det er et politisk mål at et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. 

Fakta: Miljøstatus i Norge

  • Vitenskapelige fakta om tilstand og utvikling er en grunnplanke for all innsats for miljøforbedringer.
  • På Miljøstatus.no får du oppsummert status for alle miljøområder.
  • Du kan klikke deg videre for å lese mer om miljøets utvikling, og status for alle Norges 24 miljømål.
  • Miljøstatus et samarbeid mellom flere statlige etater. Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør.

Les mer: