Klageadgang

Illustrasjon, klage

Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage, i Kulturminnefondets forskrift.

Vedtak i saker om tildeling av tilskudd kan påklages til Klima- og miljødepartementet, jf forvaltningslovens § 28.

På Klima- og miljødepartementets nettsider publiseres avgjørelser i behandlede klagesaker. Sakene er sortert etter dato.

Les mer om dette hos regjeringen.no »