Tilsagn

Utbetalinger skjer etterskuddsvis i takt med prosjektets framdrift

Tilsagn

Ved anmodning om utbetaling av tilskudd kan du bruke skjemaene under. Husk at du kan be om utbetalinger etter hvert i løpet av prosjektperioden.

Første delutbetaling skjer når prosjektet er startet, og når det er innsendt dokumentasjon i form av bilder, beskrivelser og dokumenterte kostnader. Dette sendes inn sammen med anmodning om utbetaling. Alle delutbetalinger skjer etterskuddsvis. Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være avsluttet. Sluttrapporten må beskrive faglig gjennomføring, regnskap og hvordan tilskuddet er anvendt.

Vilkår

Kulturminnefondet kan kreve hel eller delvis tilbakebetaling hvis det gis uriktige opplysninger, eller hvis prosjektet ikke blir gjennomført slik det er satt vilkår om. Ved lavere kostnader i sluttregnskap i forhold til budsjett, kan tilskuddet bli redusert. Kulturminnefondets virksomhet og tildelinger er hjemlet i forskrift for Norsk kulturminnefond. For tilsagn over kr. 250.000 skal sluttregnskap være revisorbekreftet.

Kulturminnefondet kan ved gjennomgang av rapporter be om kopi av regnskapsbilag før utbetaling.

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

Tilsagnsprosess

Dokumenter

1. Akseptskjema

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

PDF, 83kb

Aksept av vilkår for tilskudd

2. Anmodning om delutbetaling

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

PDF, 86kb

Delrapport

3. Anmodning om sluttutbetaling

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

PDF, 90kb

Sluttrapport

PDF, 1856kb

Eksempel på sluttrapport

Endringer i prosessen

Dokumenter

Søknad om endring av tiltak og/eller vilkår

Kulturminnefondet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene, jf lov om Riksrevisjon § 12 tredje ledd.

XLS, 23kb

Prosjektregnskap

Søknad om forlengelse av tilsagnets gyldighet

Utbetalingstakt

Tilskuddsmidlene vil bli utbetalt etter gjeldende utbetalingsplan i henhold til planlagt og angitt gjennomføringsperiode på akseptskjema, samt i henhold til hvor stort tilskuddet er.

Tilskudd utbetales etterskuddsvis og i takt med prosjektets framdrift. Utbetaling skjer etter skriftlig anmodning ved innsendt rapport for utført arbeid.

Før utbetaling av siste del av tilsagnsbeløpet må prosjektet være helt avsluttet. Sluttrapporten må beskrive faglig gjennomføring og anvendelsen av tilskuddet.

For mer informasjon: Se Forskrift for Norsk kulturminnefond hos Lovdata »

X

Del dette med en venn