Fristen for å søke Kulturminnefondet om støtte til ditt kulturminne i 2018,
er 1. november 2017.

Skogfinneplassen Mikkelrud. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

Illustrasjonsfoto: Skogfinneplassen Mikkelrud. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

 

Søknad til Kulturminnefondet skal sendes på elektronisk søknadsskjema.

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner. Kulturminnefondets målgruppe er frivillige organisasjoner og private eiere av verneverdige kulturminner.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte så langt i 2017.

Formålet med fondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Kulturminnefondet skal med tilskuddsmidler legge til rette for at eiere kan drive næringsutvikling i tilknytning til kulturminnene.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte, eller foreninger for slike virksomheter.

Mer om Kulturminnefondets prioriteringer.

Spørsmål kan rettes til tlf. 73 10 36 00 eller på e-post. Du kan også kontakte en av våre ansatte.

X

Del dette med en venn