Om oss

Om Kulturminnefondet og vårt arbeid

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, med kontorer i Bergmannsgata på Røros. For å få støtte må eier søke oss, og midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av administrasjonen og Kulturminnefondets styre.

Tilskuddsordningen skal:

  • bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner
  • bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
  • støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører

Hvert år får Kulturminnefondet sin bevilgning over statsbudsjettet, gjennom et tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift av virksomheten.
Forskrift for Norsk kulturminnefond legger føringer for administrasjonens og styrets arbeid.

Bibliotek

Bøker i Kulturminnefondets bibliotek er nå lagt til i den nasjonale bibliotekbasen Micromarc. Her kan du søkje på blant anna emnar, titlar og forfattarar.

På denne nettstaden kan du søkje blant eit stort antall bøker, rapportar og andre dokumentar.

Boksamlinga veks stadig, og både som gåver frå eksterne og som innkjøp. I dag er antall tittlar omlag 2600.
Søk her i bibliotekbasa Micromarc »

Strategiplan 2014-2018

Styret har vedtatt ny strategiplan som vil gjelde for perioden 2014 til 2018. Planen har klare målformuleringer som er spesifisert i 6 forskjellige strategier hvor samarbeid med eiere, bidrag til at kulturminner får økt oppmerksomhet, aktivt arbeid for kompetansespredning og kunnskapsbygging, styrket dialog med politisk og administrativ ledelse lokalt og regionalt, formidling om kulturvern og miljøvern, samt videreutvikling av virksomheten.

PDF, 4.3mb

Strategiplan 2014-2018

Klageadgang

Vedtak fattet av Kulturminnefondet kan påklages, jf § 14 om klage, i Kulturminnefondets forskrift. Vedtak i saker om tildeling av tilskudd kan påklages til Klima- og miljødepartementet, jf forvaltningslovens § 28.

På Klima- og miljødepartementets nettsider publiseres avgjørelser i behandlede klagesaker. Sakene er sortert etter dato.

Les mer om dette hos regjeringen.no »

Statistikker

Her presenteres oversikter og statistikker fra 2003 og fram til og med siste tildelingsrunde. Oversiktene vil bli oppdatert etter hvert som nye tildelinger blir gjort. I 2015 er det bevilget 63,8 millioner kroner til 366 prosjekter. I oversikten under finner du hvordan dette fordeler seg.

PDF, 909kb

Statistikk 12.04.2015

PDF, 2.8mb

Søknader og tilsagn 2003 - 2013

Tildelingsbrev til Kulturminnefondet

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser, prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.
Les mer hos Regjeringen.no »

PDF, 741kb

Tildelingsbrev for 2017

PDF, 2mb

Tildelingsbrev for 2016

Rapporter

Her kan du laste ned de siste årsrapportene og -meldingene for Kulturminnefondet.

PDF, 1,6mb

Årsrapport 2016

PDF, 1mb

Årsrapport 2015

Postliste

Kulturminnefondet er forplikta til å handsame alle dokument, inkludert e-post, i samsvar med føresegn i Offentleglova. Alle saksdokumenter er som hovudregel offentlege, og den som ynskjer kan be om innsyn i desse dokumenta.

Korrespondanse bør difor ikkje innehalde opplysningar du ikkje ynskjer skal bli kjent. I dokument med inneheld knyta til teieplikt, vil desse opplysningane bli strøket før det gis innsyn. Opplysningar om personlege forhold er alltid knyta til teieplikta.

Kulturminnefondet er etter Arkivloven forplikta til å føre offentleg journal, ei postliste. Den kan du lasta ned her.

PDF

Postliste

X

Del dette med en venn